Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Izlo�ba u Bernu:
"Filatelija u Hrvatskoj"

Povodom 15. obljetnice me�unarodnoga priznanja Republike Hrvatske i primitka Hrvatske po�te u Svjetsku po�tansku uniju u sjedi�tu Svjetske po�tanske unije u Bernu je u ponedjeljak sve�ano otvorena izlo�ba hrvatske po�tanske marke. Izlo�bu je sve�ano otvorio Eduard Dayan, predsjednik Svjetske po�tanske unije, a nazo�ne goste, predstavnike skoro svih po�ta Svijeta je u ime doma�ina pozdravio Jakov Kre�i�, direktor Hrvatske po�te i dr. Mladen Andrli�, veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj.

Direktor hrvatske po�te Jakov Kre�i� je u svom govoru izme�u ostalog rekao:

"Po�tanska marka je kroz povijest postala svojevrsnom poveznicom svijeta, onaj najmanji, ali i najbolji pronositelj kulturolo�kih poruka. Hrvatske po�tanske marke ve� 15 godina promi�u hrvatske vrijednosti i istinu o na�oj povijesti i stvaranju Republike Hrvatske, suverene, demokratske dr�ave, duboko ukorijenjene u europsku tradiciju i povijest. One su odraz cjelokupne hrvatske kulture, �uvarice povijesne i prirodne ba�tine hrvatske dr�ave i hrvatskog naroda.

Ovom smo izlo�bom nastojali predstaviti najzna�ajnija izdanja hrvatskih po�tanskih maraka. Budu�i da je bilo nemogu�e izlo�iti svih 630 izdanja, koliko smo ih izdali tijekom ovih 15 godina, odlu�ili smo predstaviti najreprezentativnije primjere razvrstav�i ih u tematske cjeline. Tako hrvatsku filateliju predstavljamo prigodnim izdanjima u povodu obilje�avanja obljetnica hrvatske dr�avnosti, izdanjima s glavim akterima i doga�anjima iz prebogate, neiscrpne povijesne ba�tine hrvatskog naroda. Tu su i hrvatski nobelovci i znanstvenici, umjetnici, povjesni�ari . Na markama smo obilje�ili i svjetske uspjehe hrvatskih sporta�a: od Janice i Ivice Kosteli�, preko rukometa�a, tenisa�a . Tu su i prigodna izdanja posve�ena prirodnim ljepotama. Po�asno mjesto zauzimaju, pak, zajedni�ka izdanja po�tanskih maraka s po�tanskim upravama Austrije, Vatikana, Slova�ke, �e�ke, Belgije i Ma�arske.

Hrvatske su marke tijekom desetlje�a i pol svojega postojanja osvajale najvi�a svjetska priznanja i Hrvatskoj osigurale izniman ugled i na ovome specifi�nom polju. Tu su izlo�ene i nagra�ene marke za njihovu umjetni�ku i dizajnersku vrijednost.

U likovnom osmi�ljavanju hrvatskih po�tanskih maraka tijekom ovih 15 godina sudjelovalo je 50-ak vode�ih hrvatskih likovnih umjetnika, fotografa i dizajnera. Oni su unutar zadatih formata i tehni�kih zakonitosti tiska, po�tanskim markama stvorili jedan novi i druga�iji svijet. Na njima su prikazali vlastiti likovni izri�aj, ali i svu osebujnost vremena u kojem �ivimo, te pridonijeli da Hrvatska po�ta bude ne samo svjedok povijesnim i suvremenim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu nego i njihov aktivni sudionik.

Republika Hrvatska postala je �lanica Svjetske po�tanske unije prije 15 godina, to�nije 20. srpnja 1992. Time je Hrvatska po�ta postala ravnopravni sudionik u me�unarodnom po�tanskom prometu te, zajedno s po�tanskim upravama drugih zemalja �lanica Svjetske po�tanske unije, sudjeluje u organizaciji i unapre�ivanju po�tanske djelatnosti u svijetu. . " Na kraju svog govora Jakov Kre�i� je Eduardu Dayanu uru�io i prigodni dar - grafiku svjetski poznatog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara naive, Ivana Lackovi�a Croate, koji je jedan dio svoga �ivota proveo rade�i kao PO�TAR!!!

Doma�ini su se doista potrudili da gostima, pored u�itka u razgledanju izlo�enih po�tanskih maraka, i ina�e ni�ta ne nedostaje. Nakon uvodnih govora posebno za ovu priliku nastupila je i poznata bernska klapa Chorus Croaticus, Hrvatska turisti�ka zajednica iz Zuericha je ponudila niz publikacijskog materijala na temu "Hrvatska kao turisti�ka destinacija", a djelatnici Veleposlanstva iz Berna, uz potporu udruge Hrvatske zajednice �ena, gostima su ponudili niz hrvatskih specijaliteta i pi�a.

Izlo�ba �e za javnost biti dostupna od 07. do 11. svibnja u uredovno vrijeme UPU-a od 9 do 17 sati i svi zainteresirani mo�i �e pogledati najljep�e hrvatske marke u predvorju Svjetske po�tanske unije (UPU - Union postale universelle ), Weltpoststrasse 4, Bern.


Direktor Hrvatske po�te Jakov Kre�i� uru�uje sliku Eduardu Dayanu, predsjedniku Svjetske po�tanske unije

Fotozapis

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
3 September, 2008
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.