Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE����
U �VICARSKOJ KONFEDERACIJI
Bern, Thunstrasse 45, 3005 Bern
Tel. - 41 31 352 0275, Fax - 41 31 352 03 73
E-mail: croemb.bern@mvpei.hr
 

Bern, 24. svibnja 2007. god.

Po�tovani,

 

koristim prigodu pozvati Vas na razgovor o me�unarodnom polo�aju Republike Hrvatske i odnosima sa �vicarskom, kao i aktualnim kretanjima u Hrvatskoj, s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga Sabora g. Gordanom Jandrokovi�em (HDZ), uz kojega se o�ekuju i �lanovi Odbora, gg. zastupnici Nikola Ivani� (PGS), Frano Matu�i� (HDZ), Zvonimir Sabati (HSS) i Mario Zubovi� (HDZ).

Susret �e se u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji u suradnji s Hrvatskom katoli�kom misijom Bern, kao i sa Zajednicom �ena HKM Bern, odr�ati u srijedu, 6. lipnja 2007. godine s po�etkom u 18.00 sati, u prostorijama Crkve Sv. Kri�a (Heiligkreuzkirche), Kastelweg 7, (Tiefenau) u Bernu.

Izaslanstvo �e u slu�benom posjetu Bernu boraviti na poziv Parlamenta �vicarske Konfederacije, od 5. do 7. lipnja o. g.

 

O�ekuju�i Va�e uobi�ajeno zanimanje i odaziv, srda�no Vas pozdravljam.

 

S po�tovanjem,

dr. sc. Mladen Andrli�
veleposlanik

 

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
4 Juni, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.