Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
Jak�a Mulja�i�, novi veleposlanik RH u �vicarskoj i Kne�evini Liechtenstein,predstavio se �elnicima hrvatskih udruga, institucija i medija

Novi Veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj i Kne�evini Liechtenstein, gospodin Jak�a Mulja�i�, pozvao je ju�er, u �etvrtak 25. listopada 2007. �elnike hrvatskih udruga, kulturnih i sportskih dru�tava i klubova, Hrvatskih katoli�kih misija, �kolskih ustanova i medija na sastanak i ap�ro u rezidenciju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju kraj Berna.

Pozivu su se u velikom broju odazvali predstavnici pozvanih hrvatskih udruga i institucija, jer su �eljeli upoznati novog veleposlanika, o kojem su mnogi od njih osnovne podatke o diplomatskoj karijeri gospodina Mulja�i�a ve� pro�itali u najnovijem broju Libre, �asopisu Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske. Za one koji nisu imali prilike to pro�itati, prenosimo tekst iz Libre broj 21, koja je prije par dana iza�la iz tiska:

Od po�etka rujna Hrvati u �vicarskoj imaju novog veleposlanika. To je gospodin Jak�a Mulja�i�. Stru�njak s velikim iskustvom u diplomaciji. U �vicarsku dolazi iz Zagreba gdje je od sije�nja 2004. bio pomo�nik ministrice pravosu�a i predstojnik Ureda za suradnju s Me�unarodnim sudom i me�unarodnim kaznenim sudovima. Veleposlaniku Mulja�i�u ovo je drugi mandat; od 1997. do 2003. godine bio je hrvatski veleposlanik u Kraljevini Nizozemskoj.

Ve� u 19 sati velika dvorana Veleposlanstva bila je gotovo puna, a me�u uzvanicima smo primjetili i deset �lanova Chorusa Croaticusa u njihovim novim, sve�anim odijelima, pa je to dalo naslutiti da �emo novog veleposlanika do�ekati pjesmom.

Gospodin veleposlanik je otvorio zajedni�ko dru�enje srda�nom dobrodo�licom: "Dobro nam do�li u ovaj na� hrvatski dom, dobro do�li, ja sam Jak�a Mulja�i�, novi veleposlanik Republike Hrvatske za �vicarsku Konfederaciju i za Kne�evinu Liechtenstein. Danas sam upravo predao vjerodajnice gospo�i Calmy-Rey, a prije sedam dana i u Liechtensteinu. I sada sam, naravno, isti dan sve Vas s rado��u ovdje pozvao i neobi�no mi je drago da ste se odazvali u ovako velikom broju. Neznam da li poznate sve osobe oko mene; ovo je moja supruga Mirjana, moja k�er Tessa �gospo�a Mirjana Bohanec-Vidovi� pomo�nica ministrice u Upravi za hrvatske manjine, iseljeni�tvo i useljeni�tvo, na� konzul, gospodin Lipnjak, na� Generalni konzul u Z�richu, gospodin H�lbl i vojni ata�e RH iz Be�a birgadir Tomislav Gali�..."
Nakon �to je srda�no pozdravio prisutne i predstavio sebe, svoju obitelj i svoje najbli�e suradnike, gospodin veleposlanik je u nastavku svoga kratkog govora zaklju�io da je divno u dana�nje vrijeme biti veleposlanik Republike Hrvatske, kada se Hrvatska afirmirala na mnogim podru�jima i stekla zavidni ugled, "kojem ste i Vi dopridonjeli i svaka Vam �ast na tome i velika Vam hvala. I ovaj lijepi dom je isto tako dio Vaseg truda i Va�e brige o hrvatskoj domovini...", za razliku od dana kada je bilo mnogo te�e predstavljati domovinu, zbog �niza pote�ko�a s kojima se Hrvatska suo�avala u svijetu u prvim godinama nakon svoga osamostaljenja. "Bili smo mali, tre�ina teritorija je bila okupirana, nismo se dali, petnaest godina nakon toga mi smo u Vije�u sigurnosti, sutra �lanica NATO-a, a prekosutra �lanica EU". Gospodin veleposlanik se osvrnuo i na srda�an prijem u �vicarskoj, naglasiv�i da �vicarci izuzetno cijene hrvatsku zajednicu u �vicarskoj i dobru integraciju Hrvata u �vicarsko dru�tvo, integraciju, a ne asimilaciju.

Nakon veleposlanika, prisutnima se obratila i gospo�a Bohanec, pomo�nica ministrice u Upravi za hrvatske manjine, iseljeni�tvo i useljeni�tvo, koja je spomenula s kojima se problemima i pitanjima iseljenika i povratnika u ministarstvu naj�e��e sre�u i predstavila bro�uru u kojoj su objavljena sva ta naj�e��a pitanja i odgovori na ta pitanja. Prisutni su mogli uzeti po primjerak bro�ure, a uskoro �e se bro�ura mo�i dobiti u svim diplomatskim predstavni�tvima. Bit �e to vrlo koristan i prakti�an vodi� za povratnike u Hrvatsku.

Na kraju je gospodin Lipnjak, konzul u Bernu, prisutnima ukazao na va�nost pravovremene registracije bira�a za glasovanje u inozemstvu.

Sva tri kratka govora prisutni su pozdravili toplim aplauzom, a onda su na scenu stupili �lanovi Chorusa Croaticusa i svojom su pjesmom na najljep�i mogu�i na�in novom veleposlaniku za�eljeli srda�nu dobrodo�licu me�u Hrvate u �vicarskoj. Kod tre�e pjesme "O more, mati"� Chorusu Croaticusu se u pjevanju pridru�ila i ve�ina prisutnih.

Poslije tri otpjevane pjesme Chorus Croaticus nas je morao napustiti, jer su iste ve�eri imali va�an nastup na drugom kraju Berna, a gospodin veleposlanik je nazdravio svima prisutnima i pozvao ih na ugodno dru�enje uz bogati ap�ro. Bila je to idealna prilika i malo bolje i osobnije upoznati gospodina veleposlanika, a tih prilika bit �e jo� i to ve� uskoro, na raznim susretima hrvatskih udruga, na �ije pozive �e se gospodin veleposlanik� rado odazvati da nas upozna i da ga upoznamo.

Po�elimo gospodinu veleposlaniku Mulja�i�u ugodan boravak u �vicarskoj i uspje�no djelovanje na diplomatskom parketu na dobrobit domovine nam Hrvatske.

Pogledajmo fotozapis s domjenka u Veleposlanstvu:

Galerija slika:

     

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
3 September, 2008
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.