Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Na temelju �lanka 7. Pravilnika o naknadi za u�enje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske (Kl: 011-02/07-03/01, Ur.br:521- V-07-03) od 24. sije�nja 2007.


REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA objavljuje JAVNI POZIV


za poha�anje te�aja hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveu�ili�ta u Zagrebu i Filozofskom fakultetu Sveu�ili�ta u Splitu za ljetni semestar akademske godine 2007./2008.
Ljetni semestar na Filozofskom fakultetu Sveu�ili�ta u Zagrebu i Splitu po�inje 25. velja�e 2008. godine. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija prema Pravilniku o naknadi za u�enje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, pla�a �kolarinu za polaznike te�aja hrvatskoga jezika koji su hrvatskoga podrijetla s
prebivali�tem izvan Republike Hrvatske.

Kandidati su du�ni dostaviti sljede�u dokumentaciju:

1. zamolbu
2. �ivotopis
3. presliku putovnice
4. pisani dokaz o hrvatskom podrijetlu kandidata - domovnica ili rodni list jednog od roditelja ili jednog od predaka do 4. nasljednog reda (�l. 2 Pravilnika), koji je hrvatskog podrijetla


Za vrijeme trajanja te�aja, polaznici su du�ni prijaviti privremeni boravak u Ministarstvu unutarnjih poslova RH. U tu svrhu polaznici trebaju posjedovati policu zdravstvenog osiguranja va�e�u u Republici Hrvatskoj kao i potvrdu o neka�njavanju izdanu od dr�ave iz koje dolaze.
Javni poziv stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (www.mvpei.hr). Prijave za poha�anje te�aja zaprimaju se do 08. velja�e 2008. godine.

Zamolbe dostavljene izvan navedenog roka ne�e se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na sljede�u adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH
Uprava za hrvatske manjine, iseljeni�tvo i useljeni�tvo
Odjel za hrvatsko useljeni�tvo
Petri�eva 5/6
10 000 Zagreb

ili putem elektronske po�te na adresu:
hrvatsko.useljenistvo@mvpei.hr
Za dodatne informacije molimo obratite se na telefon: (+385 ) 1 489 63 15

Poziv u originalu - pdf format
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
16 Dezember, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.