Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji
i
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Z�richu

Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva u Muriju kraj Berna


S lijeva: Veleposlanik RH Jak�a Mulja�i�, k�i Tessa i supruga Mirjana Mulja�i�, Generalni konzul RH u Z�richu Nenad H�lbl, Konzul RH u Bernu Stanko Lipnjak i supruga Sanja Lipnjak i III. tajnica Veleposlanstva RH Tamara Tafra do�ekali su i pozdravili uzvanike

Veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein gospodin Jak�a Mulja�i� sa suprugom Mirjanom Mulja�i� i Generalni konzul Republike Hrvatske u Z�richu gospodin Nenad H�lbl pozvali su u petak, 12. prosinca 2008., uva�ene goste na Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.

Pozivu se odazvao veliki broj uzvanika, pa su gospodin Veleposlanik sa suprugom, gospodin Generalni konzul i osoblje Veleposlanstva u Bernu i Generalnog konzulata iz Z�richa u prostorijama rezidencije Veleposlanstva ugostili niz Hrvatica i Hrvata, predsjednik(c)a i predstavnik(c)a hrvatskih udruga i medija u �vicarskoj, hrvatskih institucija i turizma te niz istaknutih osoba iz javnog �ivota.

Zbog op�e krize u svijetu, koja se, naravno, osjeti i u Hrvatskoj i zbog najavljenih mjera �tednje, ponuda delicija na domjenku je bila ne�to skromnija nego prija�njih godina, no u okviru datih mogu�nosti u�injeno je sve da se ta lijepa tradicija ipak nastavi pa je uz ponu�eni, ne�to skromniji, ali jo� uvijek lijepo pripremljeni apero, uz hrvatska vina i osvje�avaju�a pi�a, susret u Veleposlanstvu bio utoliko srda�niji, jer je ostalo vi�e vremena za ugodno dru�enje i prijateljske razgovore.

Gospodin Veleposlanik obratio se prisutnima s nekoliko rije�i dobrodo�lice i pritom se osvrnuo i na uspje�nu godinu 2008. koja se bli�i kraju, a koja je Hrvaticama i Hrvatima u �vicarskoj donijela i tri va�na posjeta iz domovine; 7. velja�e 2008. predavanje predsjednika Vlade RH dr. sc. Sanadera u Europa Institutu Univerziteta Z�rich na temu "Hrvatska na putu prema Europskoj uniji", 7.rujna 2008. posjet uzoritog kardinala Josipa Bozani�a, nadbiskupa zagreba�kog, povodom proslave 35. obljetnice osnutka Hrvatske katoli�ke misije u Bernu i 4. studenoga 2008. prvi slu�beni posjet hrvatske delegacije na �elu s predsjednikom Vlade RH dr. sc. Sanaderom �vicarskoj Konfederaciji, koji je rezultirao uspje�nim razgovorima i zaklju�kom da izme�u dvije dr�ave nema ni otvorenih pitanja niti ikakvih problema - "No problems, no questions!" - tako da je ve� za prolje�e idu�e godine najavljen i posjet Hrvatskoj �vicarske ministrice vanjskih poslova Micheline Calmy-Rey, �to �e jo� vi�e doprinjeti unapre�enju odnosa izme�u Republike Hrvatske i �vicarske Konfederacije.
Pozdraviv�i prisutne predsjednik(c)e i predstavnik(c)e hrvatskih udruga i institucija, duhovnog i svjetovnog hrvatskog tiska, Movisa i Libre, i elektronskih medija u �vicarskoj, istaknute dru�tvene radnike, znanstvenike, sve�enike, umjetnike i sve druge koji na neki drugi, sebi svojstven na�in, doprinose ugledu Hrvatske u �vicarskoj, gospodin Veleposlanik zahvalio je svima da su se odazvali pozivu na Bo�i�ni domjenak i svima za�elio sretne i ugodne dolaze�e blagdane i praznike, sretan Bo�i� i uspje�nu Novu 2009. godinu.

Nakon toga prigodnog obra�anja gospodina Veleposlanika prisutnima, ugodno dru�enje je nastavljeno, a na odlasku su uzvanici mogli uzeti sa sobom najnoviji bo�i�no-novogodi�nji broj Libre, �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske, koji je dozvolom gospodina Veleposlanika bio izlo�en u predvorju rezidencije.

Neka nam prilo�eni fotozapis do�ara atmosferu ugodnog dru�enja na Bo�i�nom domjenku:

Fotozapis

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali
- pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

         
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
14 December, 2008
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.