Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Oproštajni domjenak u �ast
Generalnog konzula Republike Hrvatske u Zürichu
gospodina Nenada Hölbla

Veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein, gospodin Jakša Mulja�i�, pozvao je u petak, 13. velja�e 2009., uva�ene goste i predstavnike hrvatskih udruga u Švicarskoj na oproštajni domjenak u �ast gospodina Nenada Hölbla,  Generalnog konzula Republike Hrvatske u Zürichu. Domjenak je odr�an u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.

 


Veleposlanik RH Jakša Mulja�i� sa suprugom Mirjanom
i Generalni konzul RH u Zürichu Nenad Hölbl do�ekali su i pozdravili uzvanike

Pozivu se odazvao veliki broj uzvanika, pa su gospodin Veleposlanik sa suprugom kao doma�ini domjenka i gospodin Generalni konzul kojemu u �ast je oproštajni domjenak i prire�en u prostorijama rezidencije Veleposlanstva u Muriju kraj Berna ugostili niz Hrvatica i Hrvata, predsjednik(c)a i predstavnik(c)a hrvatskih udruga i medija u Švicarskoj, hrvatskih institucija i turizma te niz istaknutih osoba iz javnog �ivota.

 


Neki od uzvanika koji su niz godina uspješno sura�ivali s gospodinom Hölblom,
iznenadili su ga prigodnim oproštajnim darovima

Kako su uzvanici stizali, pozdravivši doma�ine i gospodina Hölbla od kojeg su se došli oprostiti i zahvalivši im na pozivu na domjenak, obradovali su se još jednom susretu s prijateljima, poznanicima i dragim osobama iz raznih dijelova Švicarske, s kojima su od osnutka Republike Hrvatske na razne na�ine sura�ivali, uglavnom na dobrobit i u korist hrvatske domovine. Obradovani ponovnim susretom, u�ivali su u prijateljskim razgovorima u  još jednom ugodnom dru�enju u rezidenciji Veleposlanstva.

Nakon izvjesnog vremena gospodin Veleposlanik se obratio prisutnima s nekoliko rije�i dobrodošlice, a zatim predstavio diplomatsku karijeru gospodina Hölbla:

Dragi hrvatski prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo ve�eras ugostiti Vas ovdje u ovom našem hrvatskom domu povodom jednog doga�aja, ustvari tu�nog, jer odlasci su uvijek tu�ni, rekao je jedan pjesnik.

Naš Generalni konzul, gospodin Nenad Hölbl, Generalni konzul Republike Hrvatske u Zürichu, naš dragi kolega i prijatelj, nakon 6-godišnjeg mandata, vra�a se u Hrvatsku. Ne�emo mu ra�unati još one �etiri godine što je bio ovdje u Bernu kao savjetnik i otpravnik poslova, ali kako mi je rekao u povjerenju, rado se vra�a.

A ja kao veleposlanik, mada nisam bio tolike godine u Švicarskoj, mogu zaista re�i sve samo najbolje o njemu kao kolegi, kao prijatelju, kao jednom zaista vrhunskom karijernom diplomatu, koji je puno napravio u promicanju hrvatskih interesa, politike, kulture i gospodarstva, stvaraju�i sve one sitne niti i veze, što zapravo diplomacija radi, a koje nisu uvijek vidljive svaki dan, na što boljim odnosima Hrvatske i Švicarske, uvijek imaju�i na umu koliko je va�no biti Generalni konzul u Zürichu, jednom od najja�ih kantona u Švicarskoj, u kojem �ivi puno naših Hrvata.  

Ovo je prigoda da se potsjetimo i njega i njegove zaista uspješne i impresivne diplomatske karijere, koju je ostvario kao pravi „zagreba�ki de�ko“, isto tako, na lijepom hrvatskom re�eno, kao kunsthistori�ar, profesor arheologije i povijesti. Volio je to i studirao je to, završio je gimnaziju, završio filozofski fakultet u Zagrebu i radio kao kustos arheološkog muzeja do 1993. godine, kada ga je hrvatska dr�ava i uo�ila. Trebao joj je takav kvalitetni kadar i u hrvatskoj diplomaciji, u koju stupa 1993. godine, i to, naravno, od samih po�etaka u Ministarstvu u Odjelu za kulturu i promid�bu, odnosno promociju Hrvatske.

I tako, kao što svi mi ka�emo da se karijera stvara u ku�i, jedno pet godina boravi u mati�noj ku�i na Zrinjevcu, prolazi Odjel za kulturu i promociju, prolazi politi�ke odjele, vodi poslove s Njema�kom, vodi poslove s Britanijom i Irskom, da bi 1997. godine došao u Švicarsku i tu boravio gotovo 4 godine kao diplomatski savjetnik, izme�u ostalog i otpravnik poslova, dakle po Be�koj konvenciji i šef Misije u odsustvu veleposlanika.

Godine 2000. vra�a se u Zagreb, boravi jedno godinu, dvije ponovno na diplomatskim poslovima u Ministarstvu i odlazi za konzula savjetnika u Istanbul. A nisu mu strane malo egzoti�ne zemlje, ako smijem tako re�i, jer �itavo to vrijeme Nenad je stjecao i prakti�na znanja bave�i se diplomatskom djelatnoš�u, ali zaista i vrlo dobra teoretska znanja, poha�aju�i nekoliko diplomatskih škola, izme�u ostalog i njema�ku diplomatsku školu u Bonnu i Berlinu, diplomatsku školu u Zagrebu i diplomatsku školu u Indiji u New Delhiju.

Nakon Istanbula direktno je doletio u Zürich i tu je ve� 6 godina, na našu radost i zaista, na kraju mogu re�i, zahvaljuju�i najviše njemu, njegovom radu i njegovim ljudskim kvalitetama.

Hvala Ti Nenade, al' uskoro se vidimo. Naš �ivot diplomacije je takav da se okre�emo, ali se i vra�amo. Primi mali dar Hrvatskog veleposlanstva u Bernu na dugo sje�anje!

Nakon gospodina Veleposlanika, zahvalivši mu se za lijepe rije�i i dar Veleposlanstva, prisutnima se na simpati�no prisni, „lockere“ na�in obratio i gospodin Generalni konzul:

Evo da se prvo zahvalim na našem zajedni�kom pozivu, a dopustite da se prije svega zahvalim gospodinu Veleposlaniku na poštovanju najboljih uzusa diplomatskog opho�enja, a to je da Veleposlanik, kao vrhunski predstavnik jedne zemlje, svom kolegi, podre�enom u odre�enom smislu, priredi jedan domjenak za odlazak. Na jedan savjesni na�in.

Kad po�nem zbrajati, Veleposlanik je doma�u zada�u dobro obavio i sve te datume dobro poslo�io i dobro popamtio. Istina je, ja sam ovdje u Švicarskoj sve skupa gotovo deset godina. To nije malo. Nije! (u op�em smijehu prisutnih slijede�a re�enica se „gubi“...) Uop�e nisam vjerovao u nikakav svoj rad u Švicarskoj. Ima naime jedna anegdota iz vremena prije mog dolaska u Švicarsku, kada sam tadašnjem tajniku Ministarstva morao i�i dvaput na razgovor, da bi mi na kraju rekao da je zemlja za koju su mene izabrali... Švicarska (!), koja uop�e nije bila na listi zemalja u koju bih ja išao djelovati. Ali eto, tako je ispalo i danas mi sigurno nije �ao, jer sam upoznao jednu prekrasnu zemlju, upoznao sam �udne Švicarce, ali drage u mnogo �emu, i upoznao sam ogroman broj naših ljudi koji �ive ovdje, koji su se zbilja usjekli i koji �e ostati u mom vje�nom sje�anju. Stekao sam i mnoga prijateljstva. To su stvari koje se ne zaboravljaju lako. Pa onda �u se poslu�iti jednom švicarskom; da, odlazim,... ali s jednim okom koje se smije, a drugim okom koje pla�e. I to je zaista i tako. Nakon toliko godina provedenih u ovoj zemlji �ovjek ima vrlo lijepe uspomene, ima poslovne uspjehe, ima sve ono što ga �ini zadovoljnim i što je zapravo rezultat njegovog boravka. Bez toga bi bilo, naravno, vrlo, vrlo teško.

S druge strane ja sam domicilan �ovjek i zaista se veselim i�i natrag doma. Godine su prošle i �im sam stariji, tim sam domicilniji i više sam vezan za domovinu i zato se jako, jako veselim da �u se vratiti u Zagreb.

No kako Veleposlanik ka�e, nikad se nezna, ništa se nezna i tko zna kud �e nas vjetrovi naše slu�be odnijeti, da �emo se ponovno sresti u nekim okolnostima, nekim odnosima, profesionalnim, koji �e nas ponovno zbli�iti, koji �e nam ponovno dati mogu�nost da zajedno djelujemo. Svakako bih mu se zahvalio i za ovih zadnjih godinu, godinu i pol dana, koliko ovdje zajedno djelujemo i mislim da su tih godinu i pol dana mo�da najplodniji dio mog djelovanja ovdje. Mi smo se i kao ljudi, kao kolege, kao prijatelji našli, stvorili snagu djelovanja i, mislim, rezultirali to vrlo dobrim uspjesima za hrvatsku politiku, za hrvatsku diplomaciju ovdje u Švicarskoj. Te godine su donijele ozbiljne rezultate.

Mi se danas u Švicarskoj ne borimo na isti na�in kao što smo se borili u vrijeme kada sam ja prvi puta došao u Švicarsku. Kada je to bilo puno te�e i puno kompliciranije. Te dje�je bolesti smo i mi, kao mladi diplomati i kao mlada dr�ava morali preboljeti i u ovoj zemlji, kao što smo ih preboljeli i u mnogim drugim zemljama. To je jednostavno, naprosto tako!  

Naša slu�ba nije slu�ba koja na velika zvona objavljuje stvari, naša slu�ba nije slu�ba koja to stavlja na oglasne plo�e, na radio i televiziju. Mi smo obi�no oni koji radimo tiho, polako, iza kulisa, iza zastora, a krajnji rezultat onda vidite u jednom trenutku, jer se, jednostavno, nešto dogodilo. Što stoji iza toga, koliko je to puno puta mjeseci pa i godina truda i rada, o tome ne treba govoriti. To tek da vidite da nema tajnovitosti u našoj slu�bi, ne da mi nešto tajimo i pred vama ili prema hrvatskoj javnosti. To je zato što je to takva priroda posla u kojoj se sve ono do onog trenutka kad se stvar doga�a ne broji. To objašnjava i u našim dolascima, u našem djelovanju i na�inu postupanja to, da mi puno puta ne mo�emo do kraja na velika zvona objavljivati ve� iz po�etka ono što se radi. Vi biste trebali osjetiti, i nadam se da ste osjetili u svojim �ivotima ovdje, upravo djelovanje i promjenu toga kursa, koja se dogodila, kao i švicarsko druga�ije razumijevanje nas Hrvata ovdje, nego što je to bilo pred, recimo, jedno desetlje�e i više.

Još jednom bih se najsrda�nije zahvalio na vašem dolasku. Sigurno da to nije kraj. Ja �u, ako ništa drugo, kao turista svra�ati u Švicarsku. Ponekad si to i �elim, jer jedna stvar je biti u slu�benoj funkciji, kad je to uvijek slu�beno i ne mo�ete pobje�i od onog slu�benog, jer ta etiketa vas stalno prati. Pa dobijem nekako volju da se sa zagreba�kim tablicama provezem Zürichom, mo�da malo br�e... („vragoljasti“ nastavak re�enice se gubi u op�em smijehu prisutnih...), ... ne, ne, šalim se! Ne bih to ipak u�inio, jer sam i ja nešto nau�io ovdje, da je poštivanje odre�enih pravila velika stvar. To nam mo�da još nedostaje kod nas, ali u�imo. U�imo i trudit �emo se i dalje. Hvala lijepa svima!

Svi prisutni su govore gospodina Veleposlanika i gospodina Generalnog konzula pa�ljivo saslušali i nagradili toplim i srda�nim aplauzom

Nakon toga prigodnog obra�anja gospodina Veleposlanika i Generalnog konzula prisutnima, gospodin Veleposlanik je pozvao na nastavak ugodnog dru�enja uz prire�enu zakusku, �ašicu pi�a i prije svega uz prijateljske razgovore, što je s radoš�u prihva�eno.


Bio je to vrlo lijep oproštajni domjenak u �ast gospodina Nenada Hölbla
Generalnog konzula Republike Hrvatske u Zürichu

Bila je to svima dobrodošla prilika i osobno se oprostiti od Generalnog konzula, diplomatskog profesionalca u pravom smislu rije�i, ali i ugodnog prijatelja, koji �e Hrvatima i hrvatskim udrugama u Švicarskoj ostati u vrlo lijepom i ugodnom sje�anju.

Hvala gospodinu Hölblu za sve što je za vrijema svoga 10-godišnjeg djelovanja u Švicarskoj u�inio za op�u dobrobit Hrvata i hrvatskih udruga u ovoj zemlji.

Sve slike s oproštajnog domjenka pogledajte u kratkom fotozapisu:Fotozapis

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali
- pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

   

Za portal: tekst Zvonimir Mitar, fotografije Miro GrabovacKONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
15 February, 2009
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.