Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Proslava Dana dr�avnosti Republike Hrvatske u Veleposlanstvu RH u Bernu

Proslava Dana dr�avnosti Republike Hrvatske odr�ana u petak, 26. lipnja 2009. u Muriju kraj Berna u prostorijama i vrtu Veleposlanstva Republike Hrvatske okupila je Hrvate iz brojnih hrvatskih udruga, iz javnog �ivota i gospodarstva i turizma u �vicarskoj.

Ove godine pozivu Veleposlanika Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Lihten�tajn, gospodina Jak�e Mulja�i�a sa suprugom Mirjanom Mulja�i�, pridru�ili su se svojim pozivima i Veleposlanica i Stalna predstavnica Republike Hrvatske pri UN u �enevi, gospo�a Mirjana Mladineo i Konzul-gerant u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Z�richu, gospo�a Sanja Javor pa je proslava Dana dr�avnosti RH u okviru hrvatske diplomacije u �vicarskoj odr�ana samo na jednom mjestu, �to je vjerojatno posljedica op�e privredne krize u svijetu i u Hrvatskoj i ranije najavljene �tednje, a to je najvjerojatnije i razlog da na proslavi nismo sreli strane diplomate kao prija�njih godina.

Uzvanicima su ponu�ene poznate hrvatske delikatese, kvalitetna hrvatska vina i osvje�avaju�a pi�a, pa je u ugodnom dru�enju u neusiljenom ozra�ju i prijateljskim razgovorima, na sve�ani na�in proslavljen ro�endan jo� uvijek mlade dr�ave, Republike Hrvatske. Zahvaljuju�i sretnoj okolnosti da su se razi�li tamni oblaci koji su prijetili olujnim nevremenom, uzvanici su se, osim u lijepim prostorijama Veleposlanstva, pri lijepom vremenu mogli dru�iti i na svje�em zraku u vrtu Veleposlanstva, �to je proslavu u�inilo jo� ugodnijom i ljep�om.

Uz ponu�ena osvje�enja jelom i pi�em diskretno je ponu�eno i jedno malo osvje�enje na podru�ju kulture; u �predvorju Veleposlanstva dozvolom gospodina Veleposlanika izlo�en je najnoviji broj Libre, �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba, pa su uzvanici koji Libru ina�e ne primaju, nakon ugodnog dru�enja u Veleposlanstvu, na odlasku mogli uzeti sa sobom Libru broj 25 i upoznati taj interesantni dvojezi�ni �asopis koji izlazi na hrvatskom i njema�kom jeziku i u �vicarskoj promovira Hrvatsku i hrvatske vrednote.��

Neka nam prilo�eni fotozapis do�ara atmosferu ugodnog dru�enja u Veleposlanstvu:

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

   
         


Za portal; tekst: zm, fotografije: mg


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
29 Juni, 2009
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.