Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji
i
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Z�richu

Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva u Muriju kraj Berna

Veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein gospodin Jak�a Mulja�i� sa suprugom Mirjanom Mulja�i� i Generalni konzul Republike Hrvatske u Z�richu gospodin Hrvoje Cvitanovi� pozvali su u petak, 10. prosinca 2010., uva�ene goste na Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.


S lijeva:na desno: Veleposlanik RH Jak�a Mulja�i�, k�i Tessa i supruga Mirjana Mulja�i�, generalni konzul RH u Z�richu Hrvoje Cvitanovi�, ministar savjetnik u Bernu mr.sc. Davor Pomykalo i supruga Vlasta Pomykalo, tre�i tajnik veleposlanstva u Bernu Vicko Dobro�evi� i konzul RH u Z�richu Igor Surdich do�ekali su i pozdravili uzvanike


Uzvanici polako pristi�u...


... i priklju�uju se dru�enju i razgovoru s ve� pristiglim uzvanicima.

Pozivu se odazvao veliki broj uzvanika, Hrvatica i Hrvata, predsjednik(c)a i predstavnik(c)a hrvatskih udruga i medija u �vicarskoj, hrvatskih institucija i niz istaknutih osoba iz javnog �ivota.


Pozdravni govor veleposlanika Jak�e Mulja�i�a

Nakon �to su se uzvanici okupili, gospodin veleposlanik Jak�a Mulja�i� se prisutnima obratio s nekoliko rije�i dobrodo�lice, predstavio novog generalnog konzula RH u Z�richu gospodina Hrvoja Cvitanovi�a i novoprido�le, gore spomenute djelatnike veleposlanstva i konzulata u Bernu i Z�richu i osvrnuo se na uspje�nu 2010. godinu, no da ne ponavljam veleposlanikove rije�i, pogledajmo video koji je snimio Miro Grabovac i poslu�ajmo rije�i gospodina veleposlanika u originalu:

1. dio

2. dio

3. dio


Uzvanici s interesom prate govor gospodina veleposlanika ...

Svojim pozdravnim govorom prisutnima se obratio i generalni konzul, gospodin Hrvoje Cvitanovi�, a na kraju su gospodin generalni konzul i gospodin veleposlanik svima za�eljeli sretan Bo�i� i sretnu i uspje�nu Novu godinu 2011. i pozvali prisutne da prvo poslu�aju glazbeni prilog ve�eri, dio koncerta zagreba�ke pijanistice Nata�e Mili�, a poslije toga glazbenog ugo�aja da se poslu�e pripremljeniim delicijama i pi�em.


... a kada je pijanistica Nata�a Mili� po�ela s glazbenim programom...


... pozorno su pratili sviranje nadarene pijanistice...


... a neki gosti su i snimili prvi dio Nata�ine interpretacije Chopina.

Poslije vrlo lijepog glazbenog priloga pijanistice Nata�e Mili�, koji su, unato� akusti�nim smetnjama koje su dolazile iz susjedne prostorije, slu�atelji odli�no �uli i u�ivali u glazbi te pijanisticu nagradili velikim aplauzom, ugodno dru�enje je nastavljeno u prijateljskoj atmosferi, interesantnim susretima starih prijatelja iz raznih dijelova �vicarske, upoznavanjima s novim interesantnim osobama i zanimljivim razgovorima uz ponu�eno pi�e, hrvatske delicije i veliki izbor probranih vrsta kola�a, dostojnih usporedbe sa znamenitim kola�ima u slavonskim svatovima - to tvrdim kao stru�njak za konzumiranje kola�a!  :)


Prof. Radovan Lorkovi� u razgovoru s mr.sc. Davorom Pomykalom, koji je u ime Veleposlanstva organizirao dolazak pijanistice Nata�e Mili�, nakon �to nije bilo mogu�e ostvariti Nata�in koncert u vili Boveri u Badenu

Dan poslije bo�i�nog domjenka u Veleposlanstvu, nisam se, na�alost, mogao odazvati pozivu prof. Radovana Lorkovi�a i prisustvovati koncertu Nata�e Mili� u ku�i Lorkovi� u Neuwilleru, u Francuskoj, ali sam prof. Lorkovi�a, profesora violine na Musik Akademie Basel, zamolio da napi�e svoje vi�enje domjenka i glazbenog priloga pijanistice Nata�e Mili�, �to je vrlo rado u�inio:

Povodom bo�i�nih praznika Hrvatsko Veleposlanstvo u Bernu otvorilo je svoja gostoljubiva vrata Hrvaticama i Hrvatima i pogostila ih odabranim jelima i pi�ima. Stara poznanstva su se obnovila, a gospodin Veleposlanik Jak�a Mulja�i� s gospo�omi drugim du�nosnicima veleposlanstva i konzulata Republike Hrvatske u �vicarskoj pozdravio je goste srda�nom dobrodo�licom, ukratko spominju�i i pro�logodi�nje najva�nije dogo�aje u diplomaciji.

Ovogodi�nji bo�i�ni prijem bio je oboga�en i neo�ekivanim posjetom ugledne zagreba�ke pijanistice, Nata�e Mili�, koja je za tu priliku priredila program posve�en ovogodi�njim 200-tim obljetnicama ro�enja Roberta Schumanna i Fr�d�rica Chopina, dvaju velikana glasovirske romantike. Jo� prije zakuske, skroman pianino do�arao je svijet mladog Chopina njegovim op. 1, Rondom u c-molu, pisanim prije nego je skladatelj navr�io drugo desetlje�e �ivota. Daleko tipi�nije djelo bio je Chopinov Nocturne, Op. 27, br. 2 u Des Duru, nakon kojeg se skupljena dru�ina, posvetila okrepi. Tek nakon poodnaklog dijela proslave ukazala se prilika, jo� jednom u�ivati produbljenu umjetnost Nata�e Mili� u interpretaciji Schumannove Etude Op. 10 koja je zapravo transkripcija Paganinijeve 6. Capriccia za violinu solo. Rijetko izvedena, ta transkripcija spaja genij magi�nog gusla�a s fantazijom velikog pjesnika klavira. Ostala pripremljena djela, Nocturne u c-molu Chopina i Sonatu g-mol Schumanna, Nata�a Mili� �e sutra u nedelju, 12. 12. u 16.30 sati izvesti uz ve� ju�er izvedena djela u ku�i Lorkovi� u Neuwilleru, Francuska, na privatnom koncertu koji punu pa�nju upravlja upravo visokoj glazbenoj kulturi Nata�e Mili�, poznatoj �vicarskoj publici od njenog gostovanja u Baselu prije tri godine.


Hvala prof. Lorkovi�u za ovaj stru�ni glazbeni prilog, no vratimo se sada nastavku domjenka, koji je uslijedio nakon prvog dijela glazbenog programa.


Uz ponudu vrhunskih hrvatskih vina, naran�inog soka i hrvatske mineralne vode...


... slavonskog kulena, dalmatinskog pr�uta, sira i drugih delicija...


...zasla�eno velikim izborom najfinijih kola�a...


... pa kad je ve� ponu�eno, hajde da se i poslu�imo...


...a nastavit �emo ugodnim dru�enjem, a i slikanjem za portal:


Pijanistica Nata�a Mili� i prof. Radovan Lorkovi�, s hrvatskom slikaricom Marijom Jaeger-Mar�i�evi� i njenim suprugom Bertrandom Jaeger (u sredini),
koji su mi prenijeli pozdrave iz Australije i bocu australskog vina, dar njihovog zeta i k�erke, Australca Marka, gosta ljetnog domjenka u Veleposlanstvu i supruge mu Patricije, za �to im srda�no zahvaljujem i uzvra�am srda�nim pozdravima u Australiju!


Georg Foglar, Vesna Poli� Foglar, predsjednica Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske
i obitelj Mulja�i�; veleposlanik s k�erkom i suprugom


S lijeva na desno: Generalni konzul Hrvoje Cvitanovi�, k�erka Hudin�ec Andrije, Ana �tevanja Macan, tajnica Hrvatskog humanitarnog foruma, veleposlanik Jak�a Mulja�i� i Andrija Hudin�ec, iz uprave NK Croatie i marljivi �lan Hrvatskog humanitarnog foruma. U prvom planu sjedi Georg Foglar


�kolski kolege iz zagreba�kih dana, veleposlanik Jak�a Mulja�i� i Elizabeta Baur-Vajda


Fra Gojko iz Hrvatske katoli�ke misije Bern, flankiran dvjema Sinjankama,
Marinelom Duki�, doktorandicom iz Basela i Anom �tevanja Macan, tajnicom Hrvatskog humanitarnog foruma. Desno na slici i Ivan Ivi� urednik portala www.hrvati.ch


Dva Marijana, Marijan Iva�i� i Marijan Karabin
(jo� da je slikano pod Marjanom u Splitu, bilo bi ih tri!)


K�erka donedavnog konzula RH u Bernu Stanka Lipnjaka i supruge mu Sanje Lipnjak, kompetentne suradnice �asopisa Libra, do�la je s prijateljem, a snimio sam ih na veselje mami i tati koji �e u Zagrebu sigurno "svratiti" na portal    :)


Branimir Petranovi�, predsjednik Kluba gospodarstvenika iseljene Hrvatske �armira Leru Toma�i�, blagajnicu Hrvatskog humanitarnog foruma i Jasminu Mitar, suprugu predsjednika iste humanitarne udruge, ovdje u ulozi fotoreportera.    :)


Vladimir Petkovi�, trener nogometnog kluba YB, Young Boys Bern, sa suprugom
i s de�kima koji ili igraju ili samo kao navija�i vole nogomet


Glavni urednik Radio Jadrana iz Berna Davor Novakovi� iskoristio je priliku za intervju s uspje�nim trenerom Young Boysa Vladimirom Petkovi�em


�esto su na hrvatskim susretima s kojih sam radio op�irne fotoreporta�e prijatelji, poznanici pa i nepoznate osobe primjetile da ih sve slikam, a da mene nigdje nema na slikama i poku�ali mi uzeti fotoaparat i snimiti i mene, �to sam obi�no znao izbje�i. Ovaj puta su to poku�ala dvojica prijatelja; jedan me je htio snimiti izme�u lijepih �ena, Biljane Crni� i Vere Tuti�...


... a drugi izme�u na�ih gostoprimaca i doma�ina, veleposlanika Jak�e Mulja�i�a i generalnog konzula Hrvoja Cvitanovi�a, a to su ponude koje se ne odbijaju, pa na obje zadnje fotke u sredini mo�ete vidjeti i autora ovog priloga, glavnog urednika portala www.arhiva.croatia.ch Mitar Zvonimira.

I na kraju neka nam prilo�ena fotogalerija s dvjestotinjak fotografija do�ara atmosferu ugodnog dru�enja na Bo�i�nom domjenku:

Fotogalerija

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)Video snimke: Miro Grabovac
Tekst i fotografije: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
14 December, 2010
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.