Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske (HATZ)
u povodu 40. obljetnice smrti nobelovca
prof. dr. sc. Lavoslava Ru�i�ke iovogodišnjih
"Ru�i�kinih dana" u Vukovaru

Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske (HATZ) u povodu 40. obljetnice smrti nobelovca prof. dr. sc. Lavoslava Ru�i�ke priprema specijalni broj tematskog glasnika "Tehni�ke znanosti/Engineering Power" pod naslovom "LAVOSLAV RU�I�KA - 13. rujna 1887., Vukovar, Hrvatska - 26. rujna 1976. Mammern, Švicarska - 40 godina poslije" u koji �e biti uvršten i �lanak s našeg portala.

Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske utemeljena je 1993. godine kao "Hrvatska akademija tehni�kih znanosti". Kasnije, odlukom Hrvatskog sabora, bila je obvezna naziv promijeniti u "Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske". lpak, Akademija je do danas sa�uvala svoj izvorni naziv na engleskom jeziku "Croatian Academy of Engineering" te svoj logotip "HATZ"

Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske (HATZ), Croatian Academy of Engineering od listopada 2000. godine je �lanica Me�unarodnog vije�a akademija tehni�kih znanosti sa sjedištem u Washingtonu DC, SAD (CAETS – International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences), a od sije�nja 2005. pridru�ena je �lanica Europskog vije�a primijenjenih i tehni�kih znanosti sa sjedištem u Parizu, Francuska (Euro-CASE – European Council of Applied Sciences and Engineering). Od svibnja 2009. godine Akademija je stalna �lanica Euro-CASE-a kao jedina zemlja �lanica koja tada nije bila �lan EU!

�lanovi Akademije vrhunski su znanstvenici iz podru�ja tehni�kih i biotehni�kih znanosti s cijelog teritorija Republike Hrvatske. Me�unarodni �lanovi Akademije uva�eni su znanstvenici iz mnogih europskih i izvaneuropskih zemalja u svijetu. Detalje o organizaciji, �lanovima i aktivnostima Akademije u proteklom razdoblju mo�ete prona�i na internetskim stranicama Akademije www.hatz.hr.

U temeljne djelatnosti Akademije ubrajaju se istra�ivanje i razvoj u tehni�kim znanostima, rad na projektima od nacionalnog zna�aja, rad na projektima ministarstava, dr�avnih agencija i gospodarskih subjekata, poticanje i organizacija znanstvenog rada, izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata, raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva, organizacija znanstvenih skupova, izdavanje publikacija, suradnja s akademijama u zemlji i inozemstvu te prijenos znanja.

Rije� predsjednika

Poštovani �itatelji,
Akademija tehni�kih znanosti Hrvatske je znanstvena organizacija koja okuplja istaknute doma�e i strane znanstvenike s podru�ja tehni�kih i biotehni�kih znanosti. Bavi se promicanjem tehni�kih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika razli�itih tehni�kih, biotehni�kih i drugih podru�ja radi podupiranja djelotvornog znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti.
U svibnju ove, 2013. godine, Akademija je obilje�ila dvadesetu obljetnicu svoga osnivanja, kojom prigodom je istaknut zna�ajan doprinos njezinih �lanova u razvoju Hrvatske na obrazovnom, znanstvenom i gospodarskom podru�ju. Respektabilan broj od trenutno preko 270 pojedina�nih �lanova, te više od 40 podupiru�ih, korporativnih �lanova iz znanosti, visokoškolskog sustava i gospodarstva, svakako predstavlja u hrvatskim okvirima zna�ajnu snagu koja mo�e pokrenuti razvojne procese i poticati napredak tehni�ke struke u Hrvatskoj.

Istovremeno je odr�ana i Izborna skupština Akademije na kojoj je izabrana nova Uprava te tajnici odjela za period 2013-2017.

Nova Uprava je ponudila �lanovima Akademije strateški program rada koji se bazira na sljede�im zada�ama:

- ja�anje suradnje s gospodarskim subjektima, fakultetima, institutima i ministarstvima kroz anga�iranje svih tijela Akademije i što ve�eg broja pojedinaca kako bi se pove�ala njezina prepoznatljivost i utjecalo na rješavanje što ve�eg broja poduhvata koji se poduzimaju u Hrvatskoj u cilju što br�eg izlaska iz teške gospodarske i socijalne krize;

- organiziranje što ve�eg broja znanstvenih i stru�nih skupova s aktualnim temama u podru�ju rada svih odjela Akademije;

-  odr�avanje godišnjih centralnih Akademijinih konferencija „Tehni�ke znanosti za hrvatsko gospodarstvo“, koje bi okupile što ve�i broj znanstvenika i gospodarstvenika;

- ja�anje marketinških akcija na promoviranju prepoznatljivosti Akademije kao vrhunske znanstvene institucije hrvatskoga gospodarstva. To se posebno odnosi na javno istupanje sa stavovima o suvremenim problemima hrvatskoga gospodarstva, prijedlozima o strateškom razvoju Hrvatske, te predlaganje znanstvenih, tehnoloških i op�estru�nih projekata i tema koje su od interesa za razvoj hrvatskoga gospodarstva;

- nastavak podupiranja izdavanja knjiga i publikacija Akademije, širenje pokroviteljstava nad što ve�im brojem skupova i izdava�kih pothvata �lanova Akademije, te drugih publicisti�ko-izdava�kih pothvata;

- poticanje suradnje s drugih sli�nim institucijama u zemlji i svijetu, posebice onima u EU;

- kao najva�nija zada�a, poticanje svih �lanova Akademije da kroz rad tijela Akademije prepoznaju svoj intelektualni interes i dadu doprinos radu Akademije kroz zajedništvo u realizaciji ovog širokog programa, kako bi usmjerili Akademiju kao korisnu, uglednu i anga�iranu instituciju Republike Hrvatske.
Naravno da su u sadašnjem trenutku op�e krize ove zada�e izazovne i teško ostvarive bez prepoznavanja va�nosti Akademije tehni�kih znanosti Hrvatske od strane dr�avnih institucija i gospodarstva, a koje je mogu�e samo na rezultatima kvalitetnog rada svih �lanova i njihovoga javnog anga�iranja.
Stoga pozivam sve naše �lanove kao ugledne znanstvenike, podupiru�e korporativne �lanove i druge institucije, te sve ostale �itatelje koji imaju interesa da nam se pridru�e u ispunjenju ovog strateškog programa, jer je to sigurno va�an doprinos našem društvu na njegovom još uvijek teškom razvojnom putu u društvo znanja i zadovoljnih ljudi u našoj domovini.

Prof. dr. sc. Vladimir Andro�ec

Od svojeg osnutka Akademija je usmjerena i na promicanje hrvatske znanosti u svijetu objavljivanjem godišnjaka na engleskom jeziku "Annual of the Croatian Academy of Engineering".

lstovremeno Akademija objavljuje i svoj dvojezi�ni glasnik na hrvatskom i engleskom jeziku "Tehni�ke znanosti/Engineering Power". U suradnji s Hrvatskim saborom Akademiji je u proteklom razdoblju povjerena organizacija dvije jubilarne proslave i to povodom 150. godišnjice ro�enja Nikole Tesle i 300. obljetnice ro�enja Ru�era Boškovi�a. Posebnim brojem "Tehni�kih znanosti" Akademija je obilje�ila 100. godišnjicu ro�enja Andrije Mohorovi�i�a.

Ove godine obilje�ava se 40. obljetnica smrti prvog dobitnika Nobelove nagrade iz Hrvatske prof. dr. sc. Lavoslava Ru�i�ke. Hrvatska ve� više desetlje�a organizacijom "Ru�i�kinih dana" odr�ava u Vukovaru znanstvene skupove posve�ene tom svjetski poznatom znanstveniku iz Hrvatske.

Predsjedništvo Akademije prihvatilo je sadr�aj tematskog broja glasnika "Tehni�ke znanosti/Engineering Power" pod naslovom "LAVOSLAV RU�I�KA - 13. rujna 1887., Vukovar, Hrvatska - 26. rujna 1976. Mammern, Švicarska - 40 godina poslije"

U tom broju tematskog glasnika "Tehni�ke znanosti/Engineering Power" kao prvi �lanak bit �e uvršten na našem portalu objavljeni prilog Marijana Lipovca, u obradi Zvonimira Mitra, "Kako je Zagreb do�ekao nobelovca Lavoslava Ru�i�ku 1940. - Najve�a kulturno-nacionalna proslava otkako Zagreb postoji". Iza toga �lanka slijedi niz vrlo interesantnih �lanaka, a promocija i distribucija Glasnika bit �e na otvorenju "16. Ru�i�kinih dana u Vukovaru", od 21. do 23. rujna 2016. godine.

Detalje pogledajte u dopisu upu�enom uredništvu portala www.arhiva.croatia.ch:

HATZ - Dopis uredništvu portala www.arhiva.croatia.ch

Za portal: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.