Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   Zanimljiva znanstvena otkri�a i znanstvenici iz Hrvatske
 
 

 

 


 

 

 

 

Znanstvenica Iva Toli� dobila dva milijuna
i 150 tisu�a eura za istra�ivanja diobe stanica

Znanstvena savjetnica Zavoda za molekularnu biologiju na Institutu "Ru�er Bo�kovi�" (IRB) Iva Toli� jubilarna je pettisu�ita dobitnica bespovratnih sredstava koje dodjeljuje Europsko istra�iva�ko vije�e (ERC), �to je u utorak sve�ano obilje�eno u Bruxellesu.

Iva Toli� i Ana Sun�ana Smith s Instituta Ru�er Bo�kovi� dobile 'znanstveni Oscar'

Mlada znanstvenica s Instituta Ru�er Bo�kovi� Iva Toli� �etvrti je znanstvenik u Hrvatskoj kojoj Europsko znanstveno vije�e (ERC) financira projekt. Rije� je o vrlo va�nom dostignu�u jer ERC zaista financira samo najbolje od najboljih, samo 8 do 15 posto od svih prijavljenih, pa takve projekte u znanstvenim krugovima nazivaju i �znanstvenim Oscarima�.

Dr. Vuko Brigljevi�, fizi�ar u CERN-u:
Istra�ivanjem svijeta otkrivam Boga

"Na�a spoznaja mikrokozmosa nakon zadnjih rezultata s CERN-a: gdje smo stigli, �to nam fali i �to nam to govori o svijetu?" - naslov je predavanja koje je u dvorani sv. Ivana Pavla II. u Dubrovniku odr�ao dr. Vuko Brigljevi�, poznati fizi�ar s Instituta "Ru�er Bo�kovi�" iz Zagreba i znanstvenik u �enevskom CERN-u.

Veliko otkri�e doktorice Rose Karli� u lije�enju tumora

Od hrvatske samostalnosti u najpoznatijem i najutjecajnijem znanstvenom �asopisu na svijetu "Nature" objavljeno je 20 radova doma�ih znanstvenika. Podjednako i u vrlo cijenjenom �asopisu "The Cell". Stoga je velik uspjeh znanstvene novakinje sa zagreba�kog PMF-a, doktorice Rose Karli�, �iji su rezultati istra�ivanja o ishodi�tu tumora u protekla dva mjeseca objavljeni u oba ta �asopisa.

Predstavljamo Vam projekt "Park znanosti"

In�enjer Luka Veverec predstavio nam je svoj vrlo interesantan projekt "Park znanosti", osmi�ljen s ciljem promocije znanja i znanosti kao i oplemenjivanja prostora, koji rado predstavljamo �itateljima portala. Je li mogu�e �uti �apat na 30 metara? Kako odsvirati "Odu radosti" u hodu? Je li mogu�e pro�etati Sun�evim sustavom u samo sat vremena? ... pitanja su na koja �ete na�i odgovore ...

SVE�ANO PROGLA�ENJE NOVIH �LANOVA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Zagreb, 17. lipnja 2014. - U atriju pala�e Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak 17. lipnja odr�ana je sve�anost na kojoj je predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusi� proglasio novih 11 redovitih �lanova, 7 dopisnih �lanova, 16 �lanova suradnika, kao i dva reizabrana �lana suradnika koji su izabrani na skup�tini HAZU 15. svibnja.

"Hrvatski Herodot" Tadija Smi�iklas
dobit �e poprsje u rodnom �umberku

Zagreb, 7. svibnja 2014. - Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusi� u srijedu 7. svibnja primio je u posjet kri�eva�kog biskupa mons. Nikolu Keki�a. Tema razgovora bila je stota godi�njica smrti Tadije Smi�iklasa, istaknutog hrvatskog povjesni�ara i predsjednika Akademije od 1900. do 1914. koja �e se obilje�iti 7. lipnja otkrivanjem Smi�iklasovog poprsja u njegovom rodnom mjestu Re�tovu u �umberku i sve�anom akademijom u obli�njim So�icama...

Prof. dr. Ivan �iki�: Granica je jedino u nama samima

Hrvatski znanstvenik svjetskog ugleda odr�ao je predavanje u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Mlade s tjelesnim invaliditetom posebice su zanimali uvjeti i mogu�nosti njihova �kolovanja na visoko obrazovnim ustanovama diljem Europe i �ire.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
odala po�ast svom prvom predsjedniku Franji Ra�kom

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusi� polo�io je u �etvrtak 13. velja�e 2014. vijenac na grob prvog predsjednika Akademije Franje Ra�kog u arkadama na Mirogoju povodom 120. godi�njice njegove smrti. U izaslanstvu su bili i potpredsjednik Akademije akademik Jak�a Barbi� i glavni tajnik akademik Pavao Rudan.

Nenad Ban odr�ao predavanje o ribosomima
u Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Fans have rallied to buy the lab of inventor and electricity pioneer Nikola Tesla to turn it into a museum. But why do so few people appreciate the importance of Tesla's work?

Nikola Tesla: The patron saint of geeks?

Fans have rallied to buy the lab of inventor and electricity pioneer Nikola Tesla to turn it into a museum. But why do so few people appreciate the importance of Tesla's work?

Vladimir Prelog i Lavoslav Ru�i�ka
dobit �e spomen-sobe u HAZU-u

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u jesen �e u zgradi Knji�nice HAZU na Strossmayerovom trgu u Zagrebu otvoriti spomen-sobe u �ast hrvatskih nobelovaca kemi�ara, Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga, najavila je 23. srpnja Hrvatska akademija u svom priop�enju povodom 107. godi�njice Prelogova ro�enja...

Otvoreni dani IRB-a

Od �etvrtka 18. travnja do subote 20. travnja 2013. odr�ani su otvoreni dani Instituta Ru�er Bo�kovi� pod naslovom Otvoreni dani IRB-a 2013. �etvrtak i petak bili su rezervirani za �kole prema unaprijed najavljenim rezervacijama, a u subotu su nenajavljeno mogli slobodno dolaziti gra�ani. Ove godine je bilo pripremljeno �ak 17 punktova i vi�e od 30 predavanja!...

Srebrni olimpijac Tomislav Begu�i�:
�elja mi je baviti se znano��u, i to u Splitu

I dok posljednjih dana ponosno brojimo medalje na�ih sporta�a na Olimpijadi u Londonu, u Split je stigla jo� jedna olimpijska medalja. Donio ju je, i to iz Washingtona, maturant splitske III. gimnazije Tomislav Begu�i�. On je nastupio na Me�unarodnoj olimpijadi iz kemije i osvojio srebrnu medalju. Na ovoj Olimpijadi su se natjecale 72 zemlje, a svaka je mogla delegirati �etvoricu u�enika, tako da je na� predstavnik osvojio odli�je u velikoj konkurenciji...

Ivo �laus predsjednik Svjetske akademije

Znanstvenik Instituta Ru�er Bo�kovi� Ivo �laus izabran je za predsjednika Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, �ije �e sjedi�te prvi put u povijesti biti u Hrvatskoj, i to na Institutu Ru�er Bo�kovi�....

Bill Gates uru�io stipendije hrvatskim studentima
Apptendersi me�u �etiri najbolja tima iz cijelog svijeta

Tim hrvatskih studenata u sastavu Ivan Antoni�, Ivan Borko, Karmela Bre�an i Dominik Tomi�evi� je u petak, 27.01.2012. na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu osvojio Microsoftovu bespovratnu stipendiju u iznosu od 75.000 dolara. Imagine Cup stipendiju, koju im je uru�io osniva� Microsofta Bill Gates...

Marin Solja�i� postao redoviti profesor fizike na
najboljem svjetskom sveu�ili�tu MIT-u u Bostonu

Hrvatski znanstvenik Marin Solja�i�, u medijima poznat kao "novi Tesla", nedavno je sa svega 37 godina postao redovni profesor fizike na Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu. To je izvanredan uspjeh jer MIT, koji je dao �ak 76 nobelovaca, slovi kao jedno od najboljih svjetskih sveu�ili�ta...

Zum 300. Geburtstag von Ru�er Bo�kovi�

Nachdem der Text "Zum 300. Geburtstag von Ru�er Bo�kovi�" von der NZZ Redaktion als "zu lexikonm�ssig geschrieben" abgelehnt wurde, sind wir froh dass wir diesen Text am Portal ver�ffentlichen d�rfen. Die Ablehnung der NZZ Redaktion scheint uns aber gewisse andere Gr�nde zu haben ...

POZIV na MIPRO okrugli stol:
"Priljev mozgova" u Hrvatsku - �elje i mogu�nosti

Vrijeme i mjesto odr�avanja: 27. svibnja 2011. god., 10:00 - 12:00 sati, dvorana Fortuna, Grand hotel Adriatic, Opatija, Organizator: Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO...

TESLIN koncept medija aktualiziran nakon 100 godina

Ervin Laszlo smatra da je ukupnost svih sila svemira, kako fizi�kih tako i mentalnih, sadr�ana u tom in-formacijskom polju koje on naziva aka�i�kim, i koje se cikli�ki manifestira i vra�a u prvobitnu potencijalnost...

Hrvatski znanstvenik Nenad Ban objavio rad koji 'ima te�inu Nobelove nagrade'

Hrvatski znanstvenik Nenad Ban, profesor na presti�nom ETH u Z�richu, proteklih je dana postigao rijedak uspjeh u svijetu znanosti. Banova skupina objavila je u posljednja dva broja Sciencea dvije studije za koji upu�eni ka�u da imaju te�inu Nobelove nagrade...

Vladimir Paar sumnja u teoriju evolucije?!

Fizi�ar i akademik Vladimir Paar, koji u posljednje vrijeme uspore�uje genome �impanzi i ljudi, izrazio je sumnju da Darwinova teorija evolucije mo�da nije dovoljna za tuma�enje velikih genetskih razlika izme�u dviju vrsta koje je njegov tim otkrio....

Najve�i uspjesi medicine u 2010.

Citiramo tportal.hr: Mnoge su bolesti iskorijenjene ili suzbijene, zna�ajno je smanjen mortalitet djece, a pove�ana je i kvaliteta �ivota starijih ljudi. Starenje populacije aktualiziralo je neke nove bolesti poput raka ili neurodegenerativnih oboljenja. No napredak znanosti daje nade...

Tri godine je pro�lo od odlaska hrvatskog velikana
Ivan Supek - idealist bez nasljednika

Tre�a je godi�njica smrti akademika Ivana Supeka (1915.-2007.), hrvatskog fizi�ara, filozofa, humanista, pisca i borca za mir. Ne manje va�no, antifa�ist, pacifist i idealist, Supek je bio uzor mnogim generacijama....

DEUTSCHER KREBSPREIS
Ivan �iki� dobitnik godi�nje nagrade njema�ke udruge za tumore

Profesor Ivan �iki�, voditelj laboratorija Molekularne biologije tumora na MedILS-u, profesor na Medicinskom fakultetu Sveu�ili�ta u Frankfurtu te direktor frankfurtskog Instituta za istra�ivanje �ivota dobitnik je nagrade Deutscher Krebspreis za 2010. koju dodjeljuje njema�ka udruga za tumore....

Radoslav Kati�i�: Kroatologija obuhva�a kulturu kao cjelinu

Povod za razgovor s jednim od najve�ih hrvatskih znanstvenika, akademikom Radoslavom Kati�i�em zapravo ne treba posebno tra�iti, no Prva kroatološka konferencija, koja se od 1. listopada odr�avala u Zagrebu, pokazala se kao aktualni poticaj za razgovor...

Hrvati do�li do epohalnog otkri�a: HDAC6 ko�i rast tumora

Tim prof. dr. sc. Ivana �iki�a iz Mediteranskog instituta za istra�ivanje �ivota (MedILS) u Splitu i Medicinskog fakulteta Sveu�ili�ta u Frankfurtu, te tim prof. dr. sc. Igora �tagljara s Medicinskog fakulteta Sveu�ili�ta u Torontu zajedni�kim su snagama otkrili mehanizam u tumorskim stanicama...

Utemeljitelj hrvatske kemije Gustav Jane�ek
- rodom �eh, �ivotom i djelom Hrvat

Hrvatskoj je javnosti manje poznato ime utemeljitelja hrvatske kemije, �eha Gustava Jane�eka, koji je od svog dolaska u Zagreb 1879, kada je postao profesor kemije na Mudroslovnom fakultetu, ostavio dubok i neizbrisiv trag u hrvatskoj znanosti i gospodarstvu....

Razgovor s hrvatskim fizi�arom prof. Davorom Pavunom (EPFL)
povodom imenovanja u tim Obaminog ministra energetike

Me�u ljudima Baracka Obame na�ao se i hrvatski fizi�ar dr. Davor Pavuna (EPFL), kojega su Obamin ministar energetike, nobelovac Steven Chu, i njegovi suradnici imenovali kao jednog od recenzenata energetskih projekata. Za urednika portala bio je to povod za porazgovarati s prof. Pavunom o tom imenovanju...

Vladimir Prelog na praškom kemijskom nebu Hrvatski nobelovac dobio poprsje u glavnom gradu �eške

Nakon Zagreba, Züricha, Osijeka i rodnog mu Sarajeva, hrvatski nobelovac Vladimir Prelog 6. prosinca 2008. dobio je spomen- obilje�je i u Pragu, gradu u kojem je proveo 11 godina �ivota....

Spomenik nobelovcu Vladimiru Prelogu u Pragu

U Pragu je otkriven spomenik hrvatskom kemi�aru i nobelovcu Vladimiru Prelogu koji je studirao i doktorirao u glavnom �e�kom gradu. Poprsje rad hrvatskog slikara i kipara Ivice Antol�i�a otkriveno je na Visokoj kemijskoj �koli u Pragu...

Otkrio klju� za lije�enje pretilosti

Prof. Nenad Ban, profesor strukturalne molekularne biologije na ETH, jedan je od najuspje�nijih hrvatskih znanstvenika u svijetu. Nedavno je postao i jedan od najmla�ih �lanova Leopoldine, njema�ke akademije znanosti...

Genijalac kojeg svojataju Hrvati, Ma�ari i Austrijanci

U�enjak, astronom, matemati�ar i povjesni�ar, Mirko Danijel Bogdani�, danas u Hrvatskoj nije osobito poznat! Iako je u op�im i nacionalnim enciklopedijama o njegovom �ivotu napisano nekoliko redaka, malo je onih koji znaju...

Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga


Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga, rad akademskoga kipara Ivice Antol�i�a, odr�ana je 1. velja�e 2008. u 12.30 sati u predvorju Fakulteta kemijskoga in�enjerstva i tehnologije pred velikim brojem uzvanika

Nobelovac Vladimir Prelog - uz 10. obljetnicu smrti
Bista prof. Preloga u predvorju PLIVINA Istra�iva�kog instituta

Prigodom 10. obljetnice smrti hrvatsko-�vicarskog nobelovca Vladimira Preloga podsjetit �emo na manifestaciju "Prelogova godina" kojom je obilje�ena 100. obljetnica njegova ro�enja

Milenijska fotografija hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga

U povodu zavr�etka dvogodi�njeg obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja prof. Vladimira Preloga poznati snimatelj �ime Strikoman snimio je milenijsku fotografiju hrvatskih kemi�ara, kemijskih in�enjera i njihovih prijatelja

Poziv na snimanje milenijske fotografije hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga


U povodu zavr�etka dvogodi�njeg obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja Vladimira Preloga poznati snimatelj �ime Strikoman snimit �e milenijsku fotografiju hrvatskih kemi�ara, kemijskih in�enjera i njihovih prijatelja

Akademik Nenad Trinajsti� odr�ao predavanje o nobelovcu Leopoldu Ru�i�ki

U petak 20. travnja nave�er, u dvorani Martice hrvatske u Zagrebu, akademik Nenad Trinajsti� odr�ao je vrlo interesantno predavanje o Leoplodu Ru�i�ki, prvom hrvatskom nobelovcu, koji je Nobelovu nagradu za kemiju dobio 1939. godine

Prof. dr. sc. Martin Egli: Znanstvenici poput Preloga vi�e ne postoje

Prof. dr. sc. Martin Egli s ameri�kog sveu�ili�ta Vanderbilt gostovao je na nedavno odr�anom XX. jubilarnom hrvatskom skupu kemi�ara i kemijskih in�enjera u Zagrebu, posve�enome hrvatskim nobelovcima Lavoslavu Ru�i�ki i Vladimiru Prelogu

Prelogova kemijska ljestvica �ivota

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice Hrvatske priredio je 19. o�ujka 2007. u pala�i Matice hrvatske u Zagrebu, Znanstvenu tribinu pod nazivom Hrvatski nobelovci - prirodoslovci - VLADIMIR PRELOG na kojoj je o prof. Prelogu govorio prof. dr. sc. Miljenko Dumi�

Otvorene prijave za 7. Ljetnu �kolu znanosti u Vi�njanu

Me�unarodni znanstveno-istra�iva�ki program za u�enike srednjih �kola iz Hrvatske i inozemstva, koji tradicionalno organizira Znanstveno-edukacijski centar Vi�njan, i ove �e godine okupiti mlade

In memoriam Ivan Supek (1915 - 2007)

Oti�ao je tiho i bez pompe, tako dosljedno svom pona�anju kojemu je svako neprirodno isticanje bilo strano; licemjerima je tako uskratio mogu�nost nastupa, a nama, njegovim dubokim po�tovateljima, dao iluziju da taj odlazak i nije definitivan

Znano��u i kr��anstvom nadahnuti humanist
IVAN SUPEK 1915-2007

Supek se svojim znanstvenim radom i istra�ivanjima vinuo u svjetsku elitu, �ijim je uva�enim �lanom ostao do svoje smrti. Iz vida nikad nije izgubio svoj hrvatski narod

In memoriam Ivan Supek (1915 - 2007)

Oti�ao je tiho i bez pompe, tako dosljedno svom pona�anju kojemu je svako neprirodno isticanje bilo strano; licemjerima je tako uskratio mogu�nost nastupa, a nama, njegovim dubokim po�tovateljima, dao iluziju da taj odlazak i nije definitivan

Pogled unatrag na 118 semestara studija kemije

(Vladimir Prelog, Sarajevo 23. srpnja 1906. - Z�rich, 7. sije�nja 1998.)

Na godi�njem sastanku nobelovaca u njema�kom gradu Lindau, Vladimir Prelog je odr�ao govor s jakom biografskom notom, kojega su NZZ 28.12.1983. objavile u skra�enom obliku.

R�ckblick auf 118 Semester Chemie-studiume

(Vladimir Prelog, Sarajevo 23. 7. 1906. - Z�rich, 7. 1. 1998.)

An der diesj�hrigen Tagung der Nobelpreistr�ger in Lindau hielt Professor V. Prelog den hier in gek�rzter Form wiedergegebenen Vortrag. Seit seiner Emeritierung im Jahre 1976 f�hrt Prelog das Studium der organischen Chemie an der ETH als Fachh�rer weiter. Zum 119. Semester wurde er vor kurzem ohne besondere Schwierigkeiten zugelassen.

weiter

 

 

Prelog �ivio kao asket, Ru�i�ka volio novac i �ene

Po karakteru bile su to dvije potpuno razli�ite osobe koje su se jako dobro slagale. Lavoslav Ru�i�ka bio je autoritativan, volio je novac, lijepe stvari, slikarstvo, �ene. Vladimir Prelog njegova je su�ta suprotnost � gotovo asket. Sve �to je imao davao je za svoje studente koje je stalno iz Hrvatske povla�io u �vicarsku, u Z�rich....

Donja Dubrava: Odr�an Me�unarodni znanstveni skup
"350. obljetnica smrti Nikole Zrinskog VII.
i pada Novoga Zrina"

U Donjoj Dubravi (Me�imurje) odr�an je 5. srpnja 2014. godine Me�unarodni skup na temu: "350. obljetnica smrti Nikole Zrinskog VII. i pada Novoga Zrina". Tre�i me�unarodni znanstveni skup je odr�an u organizaciji Zrinske garde �akovec, Dru�be "Bra�a Hrvatskoga Zmaja" u Zagrebu, Vojnog u�ili�ta Petar Zrinski iz Zagreba, Matice hrvatske �akovec i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Ive Josipovi�a. ..

Predstojnica Krsti�evi� razgovarala sa uglednim hrvatskim i svjetskim
znanstvenicima o potencijalima hrvatske profesionalne i znanstvene dijaspore

Po�etkom lipnja 2015. Daria Krsti�evi�, predstojnica Dr�avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odr�ala je sastanak sa uglednim hrvatskim znanstvenicima prof. dr. Stevenom �ivkom Pavleti�em, predsjednikom i osniva�em Hrvatske ure u SAD-u (HURA) i jednim od osniva�a Udru�enja hrvatsko �ameri�kih poduzetnika (ACAP), prof.dr.sc. Slobodanom Dankom Bosanac, predsjednikom Centra za promicanje znanosti i kriti�kog mi�ljenja i voditeljem hrvatskog Ureda Swiss Space Systems te Helenom Skra�i�, voditeljicom podru�nice HURA u Hrvatskoj.

Tesla - genij za budu�nost

Ovaj tjedan od srijede 9. srpnja do petka 11. srpnja 2014. u Zagrebu se odr�ava manifestacija Tesla and Friends, �iji je cilj javnosti predstaviti nepoznate �injenice o ovom velikom znanstveniku. ...

ODABRANA ME�U NAJBOLJE
Dr. Iva Toli�: Na tragu smo rje�enja kako usporiti starenje

Neposredna, otvorena i nasmijana biologinja dr. Iva Toli� (39), odnedavna znanstvena savjetnica Instituta Ru�era Bo�kovi�a, ovih je dana jedno od najtra�enijih doma�ih lica. Znanost je, zahvaljuju�i njoj, barem nakratko uspjela izgurati nezaobilazne 'instant' zvjezdice, i to posve zaslu�eno: jedan od najuglednijih znanstvenih �asopisa na svijetu Cell u povodu svoje �etrdesete obljetnice svrstao ju je me�u 40 najboljih biologa iz cijelog svijeta mla�ih od �etrdeset godina, te ih nazvao 'generacijom budu�nosti'...

UMRO AKADEMIK SMILJKO A�PERGER

Zagreb, 3. svibnja 2014. - U subotu 3. svibnja u Zagrebu je u 94. godini �ivota umro akademik Smiljko A�perger, istaknuti kemi�ar i redoviti profesor u miru Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu.

Kako je Zagreb do�ekao nobelovca Lavoslava Ru�i�ku u o�ujku 1940.

U dana�nje vrijeme kada su glavne zvijezde osobe s estrade te�ko je zamisliti da jedno znanstveno predavanje izazove nezapam�en interes javnosti jednog grada i jedne zemlje. Upravo to dogodilo se hrvatskom nobelovcu Lavoslavu Ru�i�ki koji je nakon dodjele najpresti�nije svjetske nagrade u jesen 1939. postao prava zvijezda u Hrvatskoj, a kad je u o�ujku 1940. posjetio Zagreb, do�ekan je poput nacionalnog junaka...

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i
turski Institut Yunus Emre potpisali Protokol o suradnji

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut Yunus Emre iz Turske potpisali su u srijedu 15. sije�nja 2014. u pala�i Akademije u Zagrebu Protokol o suradnji temeljem kojem �e tijekom 2014. biti obavljena digitalizacija Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije...

Slike iz retfala�kog dvorca vratile se u Osijek nakon 90-ak godina
Pet slika posudio je Felix Clary von Aldringen,
potomak obitelji Peja�evi�

U sklopu priprema za veliku izlo�bu pod nazivom "Likovna ostav�tina grofova Peja�evi�", koja �e u osje�koj Galeriji likovnih umjetnosti biti sve�ano otvorena 19. rujna, u tu je galeriju stiglo pet vrijednih slika, koje su zasigurno bile u retfala�kom dvorcu te obitelji do njihova preseljenja prije ne�to manje od sto godina...

Hrvati koji su mijenjali svijet: Ima ih vi�e nego slutite!

U vremenu kada je pa�nja doma�e javnosti usmjerena naj�e��e na sportske uspjehe i pokoji, uistinu rijetki bljesak nekog hrvatskog pojedinca u svijetu kulture, glazbe ili show biza, svjetska stru�na i znanstvena elita slavi hrvatske znanstvenike kao �to su �iki�, �tagljar, Radman, Solja�i�....

Vizionare s FESB-a Microsoft pogurao s 40 tisu�a kuna

Projekt splitskih i zagreba�kih studenata "AuThink" namijenjen rehabilitaciji djece s autizmom. Nakon osvojenog Imagine Cupa, pobijedio je i u finalu Software Startup Academy odr�ane proteklih dana u Umagu u okviru Microsoftove WinDays konferencije...

In memoriam in�. Milojko Mike Vuceli�

U no�i s petka na subotu 7. na 8. rujna u 82. godini �ivota La Jolli blizu San Diega u Kaliforniji preminuo je in� Milojko Mike Vuceli�. �ira ga je javnost znala kao jednog od istaknutih odgovornih ljudi u NASA-inu programu Apollo.

Ivica Puljak: U Hrvatskoj akademska zajednica postoji samo u teoriji

Problem u na�oj znanosti je nepostojanje postdoka, znanstvenika koji su doktorirali te se zaposlili na nekoj instituciji gdje se dokazuju kolegama, a najbolji �e dobit mjesto docenata. Kod nas se dogodi da netko doktorira i odmah se zaposli na istoj instituciji.....

Na� znanstvenik Nenad Ban razrije�io strukturu ribosoma
Zentraler Enzymkomplex im Detail entschl�sselt

Hrvatski znanstvenik Nenad Ban i njegovi suradnici objavili su u novom broju presti�nog �asopisa Science va�no otkri�e koje �e otvoriti mogu�nost razvoja novih lijekova. Banova skupina s ETH (�vicarski federalni tehnolo�ki institut) u Z�richu razrije�ila je strukturu ribosoma...

�ime nas je znanost odu�evila u 2010?

 

Citiramo tportal.hr: U protekloj smo vas godini nastojali informirati o svim va�nijim znanstvenim otkri�ima. U svijetu znanosti - fizici, medicini, astronomiji, biologiji - puno se toga doga�alo, a hrvatski su stru�njaci sudjelovali u mnogim va�nim projektima. U novogodi�njoj retrospektivi predstavljamo vam na� izbor 10 najva�nijih ostvarenja u 2010 ...

�ime nas je znanost odu�evila u 2010?

 

Citiramo tportal.hr: U protekloj smo vas godini nastojali informirati o svim va�nijim znanstvenim otkri�ima. U svijetu znanosti - fizici, medicini, astronomiji, biologiji - puno se toga doga�alo, a hrvatski su stru�njaci sudjelovali u mnogim va�nim projektima. U novogodi�njoj retrospektivi predstavljamo vam na� izbor 10 najva�nijih ostvarenja u 2010 ...

Za projekt iz nanotehnologije hrvatska znanstvenica dobila 2 milijuna eura

 

Mlada fizi�arka dr. Aleksandra Radenovi� prva je hrvatska znanstvenica koja je dobila presti�ni grant �to ga Europski istra�iva�ki savjet (ERC) dodjeljuje najboljim europskim znanstvenicima na po�etku samostalne karijere...

Izjava Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja

 

Za vrijeme portalove ljetne stanke dr. sc. Sa�a Zelenika nam je u ime Izvr�nog odbora Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja poslao Izjavu Foruma o "Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko �kolstvo i tehnologijski razvoj RH". Pogledajmo je u prilogu...

Izjava

 

Davor Pavuna: Skandalozno malo ula�emo u znanost

 

Jedan od najistaknutijih hrvatskih fizi�ara u svijetu dr. Davor Pavuna, kojega su ameri�ki predsjednik Barack Obama i njegov ministar energetike, nobelovac Steven Chu, pozvali kao jednog od recenzenata novih energetskih projekata SAD-a, komentirao je odnos Hrvatske prema znanosti....

Vladimir Prelog- kemi�ar umjetnik

Iako se stota godi�njica ro�enja hrvatskog i �vicarskog kemi�ara i nobelovca Vladimira Preloga obilje�avala 2006., jedna godina bila je prekratak rok da se jubilej tog velikana proslavi na dostojan na�in pa su se prigodne manifestacije u Prelogovu �ast odr�avale sve do kraja 2008. Ono �to je nedostajalo bila je knjiga u kojoj bi na jednom mjestu bili prikupljeni radovi koje su o Prelogu napisali njegovi suvremenici, kolege i u�enici. Tog posla prihvatila su se dvojica Prelogovih u�enika, dr. Miljenko Dumi� i dr. Krunoslav Kova�evi�...

Predstavljenje tri edicije o Vladimiru Prelogu

U ponedjeljak 16. srpnja 2007., u predavaonici Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije u Zagrebu, predstavljeno je hrvatsko izdanje Prelogove autobiografije pod naslovom "Moja 132. semestra studija kemije". Tom je prilikom predstavljen

Poziv na sve�ano predstavljanje edicija posve�enih 100. obljetnici ro�enja nobelovca Vladimira Preloga

Organizacijski odbor obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja nobelovca Vladimira Preloga ima �ast pozvati Vas na sve�ano predstavljanje edicija posve�enih toj velikoj obljetnici, koje �e se odr�ati u ponedjeljak, 16. srpnja 2007. u Zagrebu

Lavoslav Ru�i�ka (1887 - 1976)

Godine 1887. 13.09. u slavonskom gradu, Vukovaru, Stjepanu i Amaliji Ru�i�ki rodio se sin Lavoslav. Dr�ali bi to bujnom ma�tom, da je netko kazao da �e Lavoslav Ru�i�ka jednoga dana na ETH-u (sveu�. u Zurichu) osnovati svjetski poznatu �kolu za organsku kemiju, osvojiti Nobelovu nagradu, �vicarskoj kem. industriji dati va�ne impulse, a svojoj novoj domovini pokloniti vrijednu zbirku nizozemskog slikarstva.

Lavoslav Ru�i�ka (1887 - 1976)

Am 13. September 1887. wurde dem K�fer Stjepan Ru�i�ka und seiner Gattin Amalia in slavonischen St�dtchen Vukovar ein Sohn geboren, der auf den Namen Leopold getauft wurde. Es h�tte eine verwegene Phantasie gebraucht, um vorauszusagen, dass Leopold Ru�i�ka dereinst an der ETH Z�rich eine weltber�imte Schule der organischen Chemie gr�nden, den Nobelpreis erringen, der Schweizer chemischen Industrie wichtige Impulse geben und seiner Wahlheimat eine bemerkenswerte Sammlung niederl�ndischer Gem�lde schenken w�rde.

weiter

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.