Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn
 
     Dora Maar
     LO�A ILI LU�A KOMUNSKA
     Vlado Franjevi�
     Nepoznata remek-djela
     Serafin Sch�n - proslava 400-te obljetnice
     Hrvatici nagrada za poticanje kulture
     Marka Maruli�a su �itali sveci, kraljevi, pisci
     "Psihijatrijska klinika" - Z. Jel�i�
     Me�trovi�eva djela na �ekanju.
     Dora Maar & Picasso"
     Performance umjetnica Marica Gojevi�
     Pasionska ba�tina u Zagrebu
     Tko je bila Dora Maar
     Grupa KRAVATA (osnovana 1992. u Z�richu)
     Juraj Julije Klovi� (1498-1578)


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


 

 

 

 


 


Bilderausstellung "Traum und Wirklichkeit und dazwischen"
Grupna izlo�ba slika uz sudjelovanje �eljke Bratolji�-Melkay

Grupna izlo�ba "Traum und Wirklichkeit und dazwischen" (San i java i izme�u toga) na kojoj svoje slike izla�e i na�a Hrvatica, �eljka Bratolji�-Melkay, �lanica Kravate, udruge hrvatskih likovnih umjetnika u �vicarskoj, otvorena je u galeriji Nordstrasse 152 u Z�richu pro�log petka, 4. lipnja, a traje do 3. srpnja 2010 ...

nastavak ovdje / Deutsch


Hrvati u �vicarskom tisku; NZZ o Jeleni Martinovi�
Kroaten in Schweizer Presse; NZZ �ber Jelena Martinovi�

Hrvatice i Hrvati se �esto na�u u �vicarskom tisku. Ponekad se, na�alost, na�e i neka negativna vijest, ali smo utoliko sretniji i ponosniji kada u �vicarskom tisku pro�itamo pozitivnu vijest o nekome od na�ih sunarodnjaka. U NZZ-u smo nai�li na �lanak o Jeleni Martinovi�.

nastavak ovdje / Deutsch

Nepoznata remek-djela
Zahvaljuju�i galeristu �arku De�iju i likovnom kriti�aru Igoru Zidi�u mo�i �e se vidjeti vrhunske slike hrvatske moderne ZAGREB - Skriveno od pogleda, stolje�ima se u otmjenijim hrvatskim salonima i vilama �uvalo privatno slikarsko blago

nastavak ovdje

Proslava 400-te obljetnice ro�enja baroknog slikara franjevca Serafina Sch�na

Proslava 400-te obljetnice ro�enja baroknog slikara franjevca Serafina Sch�na, (ro�enog �vicarca, koji je borave�i do smrti na Trsatu upravo tamo stvorio najzna�ajnija djela)

nastavak ovdje

VUKOVAR -
Trenuta�ne slike o ratu i miru

U Poznati fotograf Werner
Rolli i Remigius Butler tekstopisac, izlozili su knji�nici Aarau fotografije nakon razaranja Vukovara u ratu 1991. godine. Slu�beno otvorenje izlozbe bilo je 10.01.2003. te se izlozba smatra velikim kulturnim doga�anjem u
�vicarskoj

Me�trovi�eva djela na �ekanju.

"�etrdeseta obljetnica smrti Ivana Me�trovi�a (umro u South Bendu, SAD, 16. sije�nja 1962.) nije samo prilika za rezimiranje (ne)u�injenog za toga najve�eg hrvatskog kipara 20. stolje�a, ve� i za ukazivanje na permanentni odnos prema tomu vrhunskom umjetniku, koji se ovime, ni�im obilje�enim danom samo potvr�uje." Ovo je dio �lanka Vesne Kusin, objavljenog u Vjesniku povodom �etrdesete obljetnice smrti Ivana Me�rovi�a. �lanak zbog zanimljivosti prenosimo u cijelosti.

Performance umjetnica Marica Gojevi�

Ova performance umjetnica ro�ena je u Hrvatskoj. Od 1989. �ivi u �vicarskoj .Apsolvirala je
vizualnu komunikaciju na Visokoj �koli za umjetnost u Baselu. Zanimljivo je da je u
video-umjetnosti otkrila novu mogu�nost izri�aja jer je za nju "video misao".Svaki njen performance je poseban. Ove godine je ve� imala samostalne izlo�be, a najavljuje jo� jednu u Esslingenu.

Juraj Julije Klovi� (1498-1578)

Legenda o Jurju Juliju Klovi�u

U puku driveni�kom �uva se do danas uspomena na doba djetinjstva i prve mladosti Jurja Julija Klovi�a. Predaja govori o dje�aku, koji je �ivio u obitelji s majkom, mla�im bratom, djedom i bakom u prastaroj ku�i u selu Klari�i u Driveniku. Djeca su rasla bez oca, jer je on poginuo u boju s Turcima, u kojemu je sudjelovao kao podlo�nik jednog od Frankopana...

 

Hrvati u �vicarskom tisku; NZZ o Jeleni Martinovi�

Hrvatice i Hrvati se �esto na�u u �vicarskom tisku. Ponekad se, na�alost, na�e i neka negativna vijest, ali smo utoliko sretniji i ponosniji kada u �vicarskom tisku pro�itamo pozitivnu vijest o nekome od na�ih sunarodnjaka. ....


Dvije ovogodi�nje izlo�be umjetni�kih crte�a Davora Vranki�a u Hrvatskoj

Iako dijelovi razli�itih ciklusa, tridesetak umjetni�kih crte�a Davora Vranki�a zajedno �ine jedinstveni ciklus pod nazivom "Dozvoli da te u�inim stvarnim" (Let Me Make You Real), �to je i naziv izlo�be koja je po�etkom godine odr�ana u Osijeku, a zatim i u Rijeci....


Osijek 1999. Dosier: Dva stolje�a likovnog �ivota
U kvadratu ostajanja i odla�enja

Promjena �e nastati 1800. godine kada �e se u Osijeku otvoriti Gradska risarska �kola koju �e voditi obrazovani slikari i koji �e sa svojim u�enicima utemeljiti likovni �ivot onako kako �e to zahtijevati nove potrebe novoga grada u razvojnom zamahu.....


Hrvatska ilustracija u svijetu

ULUPUH - Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske ve� tradicionalno u okviru INTERLIBER-a predstavlja ilustraciju. Godine 2006. udruga je predstavila izlo�bu "Hrvatska ilustracija u svijetu". Iako je pro�lo ve� vi�e od tri godine od te izlo�be, interesantno je pogledati katalog izlo�be i upoznati niz hrvatskih ilustratora...


Dora Maar (1907 - 1997)

"�to mi dadoste pro�itati, toliko me je dirnulo da Vam odmah moram pisati. Ova me stvar razdire. �to ja imam tra�iti u Va�em �ivotu?" Nekoliko zagonetnih rije�i na papiri�u dostajalo je za fascinaciju


LO�A ILI LU�A KOMUNSKA

�to je "lo�a"? Samo ime "loggia" potje�e od gr�ke rije�i logeion, logion, latinski logaeum, logium. U zemljama pod germanskim utjecajem lo�u se ozna�avalo "laubia". Pod oba pojma "laubia" i "loggia" uvijek se podrazumijevalo

Vlado Franjevi�

U Vlado Franjevi� se rodio 1963. u selu Martinac kraj �azme gdje je kod bake i djeda, Terezije i Pavla Ban, odrastao i zavr�io podru�nu �kolLO�A ILI LU�A KOMUNSKAu. Nakon zavr�ene osnovne �kole i �kole usmjerenog obrazovanja u �azmi, 1985. zavr�ava slikarski smjer u �koli primijenjenih umjetnosti u Zagrebu

Marka Maruli�a su �itali sveci, kraljevi, pisci

U "Dvorani XX. Stolje�a" madridske Nacionalne knji�nice otvorena je 13. o�ujka velika izlo�ba posve�ena ocu hrvatske knji�evne rije�i i najpoznatijem Spli�aninu svih vremena Marku Maruli�u. Izlo�ba �e trajati sve do 14. tavnja, a organizatori su Hrvatsko veleposlanstvo u �panjolskoj, madridska Nacionalna knji�nica, splitski Centar Marulianum i brojne madridske knji�nice koje �uvaju Maruli�eva djela. Ovo je dosada najve�a izlo�ba o Maruli�u ikad prire�ena izvan granica Hrvatske, a mi Vam ovdje donosimo �lanak iz Ve�ernjeg lista koji je zabilje�io taj va�an doga�aj.

Hrvatici nagrada za poticanje kulture

Marica Gojevi�, Hrvatica iz Splita s boravkom u Baselu, s jo� �est umjetnica i jednim umjetnikom, dobila je od zaklade Alexander Clavel ovogodi�nju nagradu za poticanje kulture. Do sada je Marica Gojevi� dobila i niz drugih nagrada, a pro�le godine �vicarsku nagradu za umjetnike.

IZGUBLJENI TERITORIJI
Dora Maar & Picasso" u m�nchenskoj Kuci umjetnosti

U Zagrebu se ovih dana proslavlja deseta obljetnica Pasionske ba�tine koja je pokrenuta 1991. kao vid prosvjeda protiv tada�njih stradanja hrvatskoga naroda koji se o�itovao ukazivanjem na veliko zna�enje Kristove muke za na� narod...

Tko je bila Dora Maar

Slika slavnoga slikara Pabla Picassa "Portrait de Dora Maar" zasigurno je i u vama pobudila divljenje rasko�nosti ljepote �ene koja je nadahnula umjetnika. Jeste li se kada zapitali, tko je zapravo bila Dora Maar? Mo�da hrvatskoga podrijetla!

Pasionska ba�tina u Zagrebu

U Zagrebu se ovih dana proslavlja deseta obljetnica Pasionske ba�tine koja je pokrenuta 1991. kao vid prosvjeda protiv tada�njih stradanja hrvatskoga naroda koji se o�itovao ukazivanjem na veliko zna�enje Kristove muke za na� narod...

Grupa Kravata - udru�enje hrvatskih likovnih umjetnika u �vicarskoj, osnovana je1992. god. u Kunsthausrestaurantu u Z�richu.

O osnivanju i djelovanju grupe Grupa KRAVATA, osnovana je na inicijativu slikara i grafi�ara Bo�e Marijan�i�a 1992. god. u Z�richu. On djeluje kao predsjednik grupe do 2001 godine, kada se zbog skorog povratka u Zagreb povla�i s te du�nosti i istovremeno za novog predsjednika grupe predla�e slikara i povjesni�ara umjetnosti Sandija Pau�i�a. Ovaj je prijedlog jednoglasno prihva�en.....

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.