Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   
     Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Zadivljuju�a fluoroscentnost Bilosni�evih mrakova ili
smije�i li se to iz Bilosni�a lice Arhimeda?

Predstavljaju�i osvrt na knjigu pjesama OGLEDALO Tomislava Marijana Bilosni�a objavljenu u nakladi 3000 godina Za dar, Zadar, 2012. kojim se pomno i znala�ki osvr�e na pjesme u zbirci i pritom stru�no motri i obja�njava pojedine pjesme, splitski je sveu�ili�ni nastavnik Igor �ipi� ukratko kazao puno toga...
Op�irnije

Predstavljena Bilosni�eva "Afrika" u DHK u Zagrebu

U prostorijama Dru�tva hrvatskih knji�evnika, na tribini Susreti u DHK, na Trgu bana Josipa Jela�i�a, u Zagrebu, u srijedu, 21. o�ujka 2012. u 12 sati, predstavljena zbirka "Afrika", Bilosni�eva oda elementarnoj ljudkosti...
Op�irnije

"Komunisti�ki hrvatski ban" koji nije �elio samostalnu Hrvatsku, ali joj je nehotice pridonio

Do kraja �ivota Bakari� je bio vojnik partije, nikad nije dovodio u pitanje Titov autoritet, no umjesto slijepe odanosti, bila je rije� o racionalnom zaklju�ku da nikakva alternativa Titovoj politici nema �anse i da je svako odstupanje od nje osu�eno na propast...
Op�irnije

Iz tiska iza�la knjiga "Znameniti bunjeva�ki i li�ki rod Rukavina"

Ova knjiga-monografija nastala je u �elji da se opi�e i predstavi poznata li�ka, bunjeva�ka i �asni�ka obitelj Rukavina, koja se tijekom na�e burne povijesti, posebice istaknula na vojni�kom polju....
Op�irnije

Bosanskohercegova�ka proza
Ako se po jutru dan poznaje

Hrvatska usmena knji�evnost Bosne i Hercegovine, lirika, epika, retorika, Hrvatska usmena knji�evnost Bosne i Hercegovine, proza, drama i mikrostrukture, Marko Dragi�, MH Matica hrvatska Sarajevo , HKD Napredak Sarajevo, Sarajevo 2006....
Op�irnije

"Robin Hood" u Zagreba�kom kazali�tu lutaka

Igrokaz "Robin Hood ili kako su Robert od Locksleya i njegova vesela dru�ba spasili Sherwoodsku �umu" premijerno je s velikim uspjehom izveden u Zagreba�kom kazali�tu lutaka u subotu, 4. velja�e 2012., uz nazo�nost brojnih poznatih kazali�taraca i prijatelja kazali�ta...
Op�irnije

Veliki jubilej za velikog �ovjeka
Tomislav Marijan Bilosni� proslavio 65. ro�endan i 45. godi�njica umjetni�koga stvarala�tva

Na sve�anoj ro�endanskoj akademiji Tomislava Marijana Bilosni�a, uglednog hrvatskog knji�evnika i slikara, u srijedu 18. sije�nja u Izlo�benoj dvorani Znanstvene knji�nice u Zadru tra�ilo se mjesto vi�e. Predstavljanjem knjige dr. sc. Igora �ipi�a - "�ivot na sudbini vulkana" simboli�no je proslavljen njegov 65. ro�endan i 45. godi�njica umjetni�koga stvarala�tva....
Op�irnije

Ivo Andri� - skoro zaboravljeni knji�evni velikan
(50. godi�njica primanja Nobelove nagrade)

Godina 2011. trebala je biti godina Ive Andri�a; po�tanske naljepnice u znak sje�anja na Ivu Andri�a trebale su krasiti koverte i razglednice u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, kao i u knji�arama UNESCO-a. Na �alost, ni�ta od spomenutoga, bar ne na nivou kako to Ivo Andri� zaslu�uje...
Op�irnije

Aleksandar Stip�evi�
Tradicijska Kultura ZADARSKIH ARBANASA

Autor je postupno prikupljao spoznaje i gradivo za ovu iznimno vrjednu knjigu skoro tjekom �itavog �ivota, kako kroz mnoge razgovare s pojedinim starijim stanovnicima iz Arbanasa - bilje�e�i ih, tako i zapa�anjima o �ivotu Arbanasa uz Zadar i arbana�koj pro�losti koju je u sebi nosio od malih nogu...
Op�irnije

Ivan Ma�urani� - hrvatski Goethe i hrvatski "ban pu�anin"

U bogatoj hrvatskoj knji�evnosti i u bogatstvu hrvatskog jezika, Ivan Ma�urani� nam je sigurno ostavio u naslije�e najljep�e �to jedan pjesnik mo�e ostaviti svome narodu...
Op�irnije

Predstavljena knjiga Nine �krabea
"Pisci jaskanskog kraja"

U prepunoj dvorani Glazbene �kole Jastrebarsko, uz �arolikost emocija, vjere, kulture, politi�ke opredijeljenosti i iznena�uju�e omamljuju�eg kaosa razli�itosti, nazirao se put budu�nosti Jaske. ...
Op�irnije

Dvije poeme Tomislava Marijana Bilosni�a:
"Vukovar" i "Crno je crno"

U nakladi Udruge 3000. godina Za dar iz tiska je izi�la najnovija zbirka "Vukovar". Napisana snagom jake knji�evne rije�i kao vrilo autorovih sje�anja koja zapravo ne prolaze izri�ajno dojmljivo opisuje klju�ne doga�aje. Bilosni�eva poema "Crno je crno" pojavila se nedugo nakon poeme "Vukovar" u nakladi istog nakladnika ...
Op�irnije

Nikola Bi�ani�: Tomi�a - Crtica iz Gospi�a

Pri�aju da je godine 1929. zima bila hirovita. Dodu�e, snijeg je pao tek u velja�i, ali je po�teno zatrpao i bilo ga je do mora. Mo�ete misliti koliko ga je tek bilo u Gospi�u i u Lici, gdje je ionako svaka zima o�tra, i kako Li�ani ka�u, zapadna...
Op�irnije

Zbirka inozemne Croatice NSK otvorena za javnost

Zbirka inozemne Croatice sve�ano je predstavljena javnosti u utorak, 15. studenog 2011. na prvom katu Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u Zagrebu u nazo�nosti odabranih ljubitelja knjige i novinara. ...
Op�irnije

Teoreti�ar kulture / III. Me�unarodni hrvatski knji�evni susreti u Koljnofu

U Hrvatskom Gradi��u u Ma�arskoj, u mjestu Koljnof, u Kulturnom domu od 10. do 13. studenoga 2011. odr�ani su ve� tradicijski "Me�unarodni hrvatski knji�evni susreti u Koljnofu". ...
Op�irnije

Teoreti�ar kulture / kulturolog Ivan Raos:
9. Pulski dani eseja 2011.

Na 9-tim Pulskim danima eseja 2011., odr�anima u Puli u Klubu Hrvatskih knji�evnika, predstavljena je knjiga eseja hrvatskog knji�evnika Tomislava Marijana Bilosni�a "Vrijeme i rije�i". Bilosni�evo esejisti�ko gradivo je �tivo kakvoga u ovodobnoj hrvatskoj knji�evnosti gotovo ne susre�emo!...
Op�irnije

Ludwig Bauer: Uvijek se trudim iskopati iz sebe ono najbolje

"U romanu 'Zavi�aj, zaborav' govorim o neopravdanom progonu autohtonih Nijemaca iz biv�e Jugoslavije i o doprinosu germanske kulture nastanku hrvatske". Pri�om o �ovjeku koji tek kao mladi� saznaje svoje pravo ime i prezime, Bauer se ponovno vratio glavnim temama svoga opusa - sudbini podunavskih Nijemaca i pojedincu u raljama povijesti..
Op�irnije

Gosti i zatvaranje 40. seminara Zagreba�ke slavisti�ke �kole

U utorak, 30. kolovoza Zagreba�ka slavisti�ka �kola ugostila je dva suvremena hrvatska pisca, Josipa Mlaki�a i Edu Popovi�a, u srijedu, 31. kolovoza, hrvatskoga redatelja Ognjena Svili�i�a, a u petak, 2. rujna 2011. godine, zatvoren je jubilarni 40. hrvatski seminar za strane slaviste....
Op�irnije

Osijek 1999. Dosier: Povijest kazali�ta
Thaliam laudamus!

O sustavnu i umjetni�ki promi�ljenu kazali�nom �ivotu, proisteklu iz svekolikih stvarala�kih napora osje�ke sredine, mo�e se govoriti tek poslije 1907. U prolje�e iste godine utemeljeno je Dru�tvo za osnutak stalnoga hrvatskog kazali�ta.....
Op�irnije

Osijek 1999. Dosier: Fragmenti gra�anskoga duha
Glumi�te, legenda i kavane

Dakle to doista treba vidjeti, kako jednog mladi�a za drugim izbacuju iz bitke i kako im isukane lepeze pola�u na zadihana prsa. Njih treba vidjeti u borbi, te Amazonke s obale Drave, da bi se shvatilo �to su sve u stanju u�initi.....
Op�irnije

Osijek 1999. Dosier: Zapis o odrastanju
Mo�da smo ipak djeca Drave

A pili smo Dravu, ne iz slavina, nego iz lopata. Drava je bila toliko �ista, da smo je pili zakora�iv�i u nju i zagrabiv�i je rukama. Pili smo je iz lopate kojom smo prethodno tisu�u puta iz nje zagrabili pijesak i tovarili ga u drveni �amac....
Op�irnije

Kako se Hrvatska nacionalna omladina borila
protiv Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Autor �e u ovoj knjizi prikazati genezu nastanka, aktivnost i razvitak dviju organizacija Hrvatske nacionalne (narodne) omladine (HANAO) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj polovici dvadesetih godina pro�loga stolje�a......
Op�irnije

Srpska presezanja za hrvatskom kulturom U Deset vekova srpske knji�evnosti uklju�eni dubrova�ki i bokokotorski pisci

Danas je opasnije no ikada prije dopustiti inauguriranje Marina Dr�i�a i svih ostalih hrvatskih pisaca u srpski knji�evni kanon jer sada to prestaje biti interno pitanje kulturne politike u Hrvatskoj ili pitanje odnosa dviju nacionalnih knji�evnosti. To postaje zavr�en proces dviju kanonizacija u dvije dr�ave...
Op�irnije

Eine Theatervorstellung mit zwei Kroatinnen in Z�rich
RIO BAR von Ivana Sajko, Regie Ivna �ic

Das Gastspiel der Theaterakademie Hamburg mit "RIO BAR", vom 13. bis 16. April 2011 im Theater Winkelwiese in Z�rich, Winkelwiese 4, bietet uns die gute Gelegenheit das k�nstlerische Schaffen zweier kroatischen K�nstlerinnen n�her kennen zu lernen: "RIO BAR"; Text Ivana Sajko, Regie Ivna �ic...
mehr

Autorica Marica Bodro�i� dobila u Liechtensteinu knji�evnu nagradu

Autorica hrvatskog porijekla Marica Bodro�i� iz Berlina dobila je knji�evnu nagradu za 2011. godinu kne�evine Liechtenstein, povezanu s nov�anom nagradom od 15 000 �vicarskih franaka. To je najvi�e dotirana Lirska-nagrada za njema�ko govorno podru�je ...
Op�irnije

Ivan KUKULJEVI� SAKCINSKI
Govor odr�an u Hrvatskom saboru 23. listopada 1847.

Govor saborskog zastupnika Ivana Kukuljevi�a Sakcinskog koji je prethodio dono�enju saborske odluke o progla�enju hrvatskoga jezika "diplomati�kim" (tj. slu�benim)....
Op�irnije

Nagra�ena knjiga dramati�ara i publicista Nine �krabea
"Idu svati" predstavljena u Jastrebarskom

U petak, 26. velja�e 2010. u prepunoj dvorani jaskanske Glazbene �kole u organizaciji Gradskog kazali�ta Jastrebarsko odr�ano je predstavljanje knjige "Idu svati" uglednog Jaskanca, dramati�ara i publicista, umjetni�kog voditelja Gradskog kazali�ta Nine �krabea....
Op�irnije

Rose is a rose is a rose is a rose
Theaterst�ck von
Ivana Sajko

Die Premiere wurde als Schweizer Erstauff�hrung am 19. Februar 2010 aufgef�hrt. Es folgten weitere vier Auff�hrungen und die letzten sechs Vorstellungen sind noch zu sehen am: Do. 4.3. / Fr. 5.3. / Mi. 10.3. / Do. 11.3. / Fr. 12.3. / Sa. 13.3. jeweils um 20.00 Uhr im UG des Luzerner Theaters....
mehr / Ivana Sajko, DE&HR

Dr. Stjepan Krasi�, povjesni�ar
Hrvatski - normiran i moderan jezik od �esnaestoga stolje�a

Hrvatski povjesni�ar, dominikanac dr. o. Stjepan Krasi�, dugogodi�nji profesor povijesti na Papinskom sveu�ili�tu sv. Tome Akvinskoga u Rimu - >Angelicum< i dopisni �lan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji nakon umirovljenja odnedavna �ivi i radi u dominikanskome samostanu u Dubrovniku, �ini se da je predodre�en... Op�irnije

Preminuo je pjesnik i dramski pisac Radovan Iv�i�

Prevode�i mnoga djela francuske knji�evnosti na hrvatski jezik Iv�i� je postao jednom od najva�nijih spona hrvatske i francuske kulture... Op�irnije

Jagoda Marini�, njema�ka knji�evnica hrvatskih korjena:
Razrije�ila sam u sebi sukob identiteta

Od voditeljice Odjela za nakladni�tvo HMI i urednice �asopisa, knjiga i izlo�bi HMI, Vesne Kukavica, primili smo intervju koji je Ines Kotarac vodila s Jagodom Marini�, njema�kom knji�evnicom hrvatskih korjena... Op�irnije

In memoriam prof. Tomislav Ladan

Tomislav Ladan, ugledni hrvatski jezikoslovac, prevoditelj, leksikograf, romanopisac te glavni ravnatelj Hrvatskoga leksikografskog zavoda "Miroslav Krle�a"umro je u petak poslijepodne 12. rujna 2008. u Zagrebu u 76. godini �ivota nakon duge i te�ke bolesti.... Op�irnije

JEL�I�EVA BALADA O MA�KU

Poznati hrvatski glumac Zdenko Jel�i� me ovih dana svojom uspjelom pri�om o ma�kama, koja se netom pojavila na hrvatskom i njema�kom, potaknuo na promi�ljanje o mjestu hrvatskog migranta u svijetu... Op�irnije

Sve�ano otvorenje trideset sedmog seminara Zagreba�ke slavisti�ke �kole

U Poslijediplomskom sredi�tu u Dubrovniku 25. kolovoza 2008., sve�ano je otvoren trideset sedmi seminar Zagreba�ke slavisti�ke �kole.... Op�irnije

Dr. sc. Mateo �agar: Glagoljica i �irilica - povijesna hrvatska pisma

Uz latinicu, koja je ve� vi�e od pola tisu�lje�a glavno hrvatsko pismo, a posljednjih dvjestotinjak godina jedino slu�beno i uobi�ajeno, u srednjem vijeku supostojala su uz nju i dva slavenska pisma: glagoljica i �irilica... Op�irnije


Hrvatsko kazali�te Pe�uh - P�csi Horv�t Sz�nh�z
Razgovor s Antunom Vidakovi�em

Hrvatsko kazali�te u Pe�uhu je nastalo kao rezultat civilne inicijative, jedno je od malobrojnih sli�nih ostvarenja hrvatske zajednice nakon politi�kih promjena u Madjarskoj. Donosimo razgovor s Antunom Vidakovi�em, odr�an povodom desete obljetnice kazali�ta ... Op�irnije


Zvonko Springer: BEZ KRIVNJE IZOP�EN ili MOJ KRI�NI PUT

Zahvaljujemo autoru �to nam je dopustio ovu knjigu, koja je neprocjenjivi dokument bolnih trenutaka hrvatske povijesti, putem na�eg portala ... Op�irnije


ZIME NA JUGU SU STRA�NE

Hrvatski obrambeni rat je zavr�io 1995. godine oslobo�enjem okupiranih podru�ja, osim isto�nog dijela zemlje koji je ugovorom kasnije vra�en pod suverenitet hrvatske dr�ave. Da se Hrvatska jo� uvijek nosi s posljedicma toga rata ne le�i samo na Haa�kom tribunalu... . Op�irnije


Velika pobjeda hrvatskoga jezika - Me�unarodno priznanje hrvatskoga jezika

U dugoj, vi�estoljetnoj borbi hrvatskoga naroda za priznanje vlastitosti, samobitnosti i samostojnosti hrvatskoga jezika ovih se dana dogodila jo� jedna povijesna pobjeda! ... Op�irnije


Peter Weibel: Sr�ano vrijeme

Ovih dana iznenadila nas je Dragica Raj�i� mailom iz Lexingtona, USA, gdje na University of Kentucky radi kao preofesorica kreativnog pisanja. Poslala nam je prijevod pri�e "Herzzeit" iz nedavno objavljene knjige "Im Gegenbild" velikog prijatelja Hrvatske, lije�nika i autora Petera Weibela... Op�irnije


PREGLED NOVIJE HRVATSKE KNJI�EVNOSTI


Portal objavljuje u nastavcima bilje�ke o knji�evnicima i njihovim djelima koje je pripremio Ante Ba�i�. Bilje�ke su objavljene u skripti nastaloj kao rezultat Ba�i�evog prou�avanja literature predvi�ene za polaganje ispita iz Novije hrvatske knji�evnosti na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
S obzirom da je prvotno bila predvi�ena tek za osobnu upotrebu, kao pomo� i orijentacija u snala�enju me�u veoma iscrpnom i opse�nom literaturom, u skripti primijenjena metodologija ne dr�i se uvijek znanstvenih kriterija, nego izbor obra�enih autora i djela podre�uje zahtjevima propisane ispitne literature iz spomenutog kolegija. Sa�etci pojedina�nih djela nisu interpretativnog karaktera, nego ukratko prezentiraju sadr�aj.
... Op�irnije


Die "Jugo-Schweiz"


Im kommunistischen Jugoslawien hat man f�r die Albaner, die vorwiegend Kosovo und Westmazedonien bewohnten, den Namen "�iptari" (von albanischem Wort Shqiptar�) gebraucht
... mehr


Die kroatischen Schriftsteller zu Besuch in der Schweiz - 2. Teil
Lesung in der kroatischen Botschaft in Muri bei Bern


Die kroatischen Schriftsteller, Ludwig Bauer, Lucia Leman und Zvonko Makovi� haben ihren zweit�gigen Besuch bei dem Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein beendet. Am zweiten Tag wurde eine Lesung der kroatischen Schriftsteller
... mehr

Hrvatski pisci u dvodnevnom posjetu kolegama u �vicarskoj - 2. dio
Knji�evna ve�er s hrvatskim knji�evnicima u Veleposlanstvu RH u BernuHrvatski pisci, Ludwig Bauer, Marinko Ko��ec, Lucija Leman i Zvonko Makovi� zavr�ili su dvodnevni posjet �vicarskim kolegama u �vicarskoj. Posjet su zavr�ili knji�evnom ve�eri u rezidenciji hrvatskog Veleposlanstva u Bernu gdje su se predstavili
... Op�irnije


"Bern liest Kroatien"


Unter diesem vielversprechenden Titel organisierte der Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein (BSV) am Montag einen Kulturaustausch zwischen Autoren aus der Schweiz und aus Kroatien
... mehr

Hrvatski pisci u dvodnevnom posjetu kolegama u �vicarskoj - 1. dio
Hrvatska knji�evnost gost u Bernu


Hrvatski pisci, Ludwig Bauer, Marinko Ko��ec, Lucija Leman i Zvonko Makovi� zavr�ili su dvodnevni posjet �vicarskim kolegama u �vicarskoj. Prvog dana hrvatski pisci su bili u gostima kod Bernskog udru�enja pisaca �vicarske
... Op�irnije

Hrvatski jezik u EU/
Uz "otvoreno pismo" �lana SANU Pera Jacobsena predsjedni�tvu HAZU


Nedavno sam saznao da �asopis Knji�evna republika ve� godinama redovito objavljuje "ratna izvje��a" Snje�ane Kordi� iz njene borbe protiv svakoga koji se usudi
... Op�irnije

40 godina Deklaracije o nazivu i polo�aju hrvatskog knji�evnog jezika

Iako u prvi mah Deklaracija nije postigla uspjeh, ona je usprkos progonima pokazala da je otpor unitarizmu mogu�. Postala je klju�ni dokument na koji se oslanjala borba za samostalnost jezika, naroda, pa i dr�ave
... Op�irnije

Peta obljetnica smrti Tome Vere�a

Dolikuje da budemo zahvalni svima koji su nam pomogli na putu do spoznaje istine, na putu tra�enja i sticanja velikog blaga istine. Peta obljetnica smrti hrvatskog filozofa, dominikanca Tome Vere�a (9. prosinca 2002. - 9. prosinca 2007.) prigoda je da ga se sjetimo
... Op�irnije

Knjiga egzistencijalnog iskustva - "Im Gegenbild" Petera Weibela

U svojoj knjizi "Im Gegenbild", koja se netom pojavila na tr�i�tu i u kojoj je skupio dvadesetak pri�a, Peter Weibel nam na najsuptilniji na�in otkriva te�ko�e opisivanja ljudske egzistencije
... Op�irnije

50. obljetnica smrti hrvatske knji�evnice Marije Juri� Zagorke

U �ivotu autorice Gri�ke vje�tice, Gordane i drugih popularnih djela Marije Juri� Zagorke, prve hrvatske novinarke i knji�evnice, mnogo je toga dvojbeno. �ak i datum ro�enja. Ipak, naj�e��e se spominje 1. sije�nja 1873. Umrla je 30. studenoga 1957 ... Op�irnije

V I O L A Br. 2

Pu�ekova naklada Laghi di Plitvice (Plitvi�ka jezera) tiskala je ve� u travnju drugi broj �asopisa Viola (Ljubi�ica). U njoj su prikazani pisci kao Giampietro Neri, Gabriele Zani, slikar Bill Forrest, Jos� �ngel Valente, Radovan Iv�i�, Du�an Veli�kovi� i rano preminuli glazbenik Fausto Romitelli ... Op�irnije

Glagoljska po�etnica - Milijun kuna za original iz 1527. godine
Hrvatska glagoljska po�etnica iz 1527. godine, najstarija na�a po�etnica za koju znamo, kona�no je u�la u knji�nu �krinju Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice, u dru�tvo brojnih drugih glagoljskih knji�nih spomenika... Op�irnije

Hrvatska u antici

Ne njema�kom se tr�i�tu pojavila neobi�no bri�no opremljena i ure�ena knjiga, zapravo monografija, "Kroatien in der Antike". Tema knjige je gr�ki i rimski period u dana�njoj Hrvatskoj do po�etka kasne antike ... Op�irnijePeter Weibel: - Ausblicke, Aufbr�che, Unterwegssein

In der Zeitung Der Bund ist heute der Band von Peter Weibel vorgestellt worden. Der Band versammelt eine Handvoll neuer Erz�hlungen von Peter Weibel. Die Buchtaufe ist am Donnerstag 25.10.07 um 20.00 Uhr im Bistrot Morillon in Bern ... mehr


Za �ovje�nost je uvijek vrijeme

Za �ovje�nost je uvijek vrijeme... vidjet �emo to iz dvije knjige koje se na neki na�in nadopunjuju. Tamo gdje Jo�ko Indig prestaje opisivati nesretno vrijeme, nastavlja Miroslav Me�imorec ... Op�irnije

Mladi �vicarski pripovjeda�i na hrvatskom

Mate Ante Ivandi� nastoji iz Be�a pribli�iti stvarala�tvo na njema�kom jeziku hrvatskim �itateljima. Ujedno se trudi svojim bri�nim prijevodima hrvatskog knji�evnog stvarala�tva, poglavito poezije, upoznati njema�ko �itateljstvo s hrvatskom knji�evno��u
... Op�irnije

Neue Z�rcher Zeitung: Das Ged�chtnis der Kroaten
Die National- und Universit�tsbibliothek Zagreb wird 400 Jahre alt


Die National- und Universit�tsbibliothek Zagreb (NSK) gilt mit ihren 2,5 Millionen B�nden als das kulturelle Ged�chtnis des kroatischen Volkes. Sie feiert heuer ihr 400-j�hriges Bestehe ... mehr
Zavi�ajni roman ili kako je moj otac postao Nijemcem

Nicol Ljubi�, ro�en 1971. u Zagrebu, a �ivi u Berlinu. Zbog o�eva posla, koji je bio tehni�ar na zrakoplovima Lufthanse, rastao je u �vedskoj, Gr�koj i Rusiji. Od svoje 16. godine �ivi stalno u Njema�koj. Nicol pi�e za tjednike ... Op�irnije
Ein kroatischer Havel? Vlado Gotovac - hrvatski Havel?

U �vicarskim novinama NZZ - Neue Z�rcher Zeitung od 28.04.2007. objavljen je op�irni �lanak autora Rudolfa Stamma o Vladi Gotovcu pod naslovom "Ein kroatischer Havel?" (Hrvatski Havel?). �lanak donosimo u originalu, a samo kod nekih spomenutih imena dodali smo hrvatska slova ... Op�irnije
Hrvatska na sajmu knjiga u Leipzigu 2007.

Hrvatski autori i izdava�i predstavili su se ove godine na Sajmu knjiga u Leipzigu na �tandu koji je nosio naziv "Knji�evnost iz Hrvatske", a organizaciju i program nastupa po prvi puta nije nosila Zajednica nakladnika i knji�ara, ve� ga je kao �e� biti ... Op�irnije
Marko Maruli� ponovo u Europi

Franjo Bo�i�evi� (Natalis) je svomu prijatelju Marku Maruli�u (1452-1524) zbog epa o Davidu (6765 latinskih heksametara u 14 pjevanja) slavu "do zvijezda" bio prorekao: Ako ne prvi, Marko, zacijelo �e� biti ... Op�irnije
�uvarica neprocjenjiva blaga

Kad su prije 400 godina isusovci na zagreba�kom Gradecu osnovali gimnaziju, zapo�ela je i povijest Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice, jedne od najstarijih i najzna�ajnijih hrvatskih kulturnih ustanova, i vje�nog uto�i�ta za ljubitelje literature ... Op�irnije
Dragica Raj�i� u poljskom knji�evnom �asopisu LITERACIJE

U Poljskoj je ovih dana izi�la iz tiska knjiga u kojoj je predstavljena �vicarska lirika na poljskom jeziku. U izboru �vicarskih pjesnika na�la se i pjesnikinja Dragica Raj�i�, Hrvatica koja pi�e na njema�kom jeziku. Tim povodom je ... Op�irnije
Recenzija knjige Dijane Jel�i� "Umije�e svakodnevnog pokreta"

Tisu�lje�ima je �ovjek predmetom znanstvenih rasprava, religioznih promi�ljanja, filozofskih umotvorina, literarnih zapisa... Zapravo sve stvarala�ko u svijetu ima �ovjeka ili kao podlogu ili kao cilj ... Op�irnije
V I O L A

Viola je talijanska rije� i zna�i ljubi�ica. U prvom broju �asopisa Viola su objavljene pjesme i prozni tekstovi raznih autora s njema�koga, francuskoga i hrvatskoga jezi�noga podru�ja, koji su prevedeni na talijanski ... Op�irnije / Italiano
DOLJANI U PIEMONTU

Iz �vicarske se u Piemont sti�e relativno brzo; �im vas auto-vlak Brig-Domodossola iskrca, brzo sti�ete na Ortsko jezero. Orta je, kao i moj Imotski, mediteranski gradi� izvan Mediterana ... Op�irnije
Velika monografija nacionalne kulture "HRVATSKA PISANA KULTURA"

Izdava�ka ku�a VEDA iz Kri�evaca poslala nam je ponudu s popustom od 17% za veliku monografiju nacionalne kulture "HRVATSKA PISANA KULTURA" autora prof. dr. sc. Josipa Bratuli�a i prof. dr. sc. Stjepana Damjanovi�a ... Op�irnije
ZBOGOM PRESVJETLA EUROPO

Dubravko Pu�ek, najpoznatiji hrvatski pjesnik dana�njice na talijanskom jeziku, �alje iz Lugana anga�iranu poruku Europi. On se obra�a Europi kao njezin prominetni �lan, ne da je ... Op�irnije
HRVATSKA DAROVNICA

Osim velikih izdava�kih ku�a, u Hrvatskoj sve vi�e ni�u male, privatne, po programima i realizaciji mnogo fleksibilnije i u�inkovitije izdava�ke ku�e.
Jedna od njih je i... Op�irnije
KAKO LUXEMBURG SPA�AVA SVJETSKO PRVENSTVO

Pobjednici svjetskoga prvenstva u nogometu su ve� unaprijed poznati.To tvrde Zoran Drvenkar i Gregor Tessnow u svojoj knjizi za mlade "Wenn die Kugel zur Sonne wird"... Op�irnije

NEMAMO NI�TA OSIM NEPRIJATELJSKIH SLIKA

Na po�etku vole jedni druge i na svr�etku ponovno: mlada njema�ko-turska dru�ina i dru�ina "Yugos", koja je sa svojim roditeljima pobjegla pred ratovima na Balkanu. Svi ple�u sa svima... Op�irnije

JERGOVI�EV ROMAN NA NJEMA�KOM

Nakon "Sarajevo Marlboro" (1996.) i "Karivani" (1997.), "Buick Rivera" je tre�a Jergovi�eva knjiga i prvi roman koji se pojavio na njema�kom jeziku... Op�irnije

Jagoda Marini�: Kao da me je poznavao

Jagoda Marini� pi�e. Pi�e dobro i uvjerljivo. Njoj se obra�aju i kulturne rubrike dnevnih novina i �asopisa i mole je za suradnju. Za nju se jasno zna da je hrvatskoga podrijetla i da nije ravnodu�na prema domovini svojih predaka... Op�irnije

ETNI�KA ZAMKA

Kako vladati jednim dru�tvom u kojemu �ivi vi�e kultura i etnija? To je temeljno pitanje na koje Norbert Mappes-Niediek, dopisnik za jugoisto�nu Europu vi�e novina njema�koga jezi�noga podru�ja, poku�ava odgovoriti u svojoj knjizi... Op�irnije

Zvonko Springer: BEZ KRIVNJE IZOP�EN ili MOJ KRI�NI PUT

Dopu�tenjem autora Zvonka Springera portal je objavio njegovu vrlo
interesantnu knjigu "BEZ KRIVNJE IZOP�EN ili MOJ KRI�NI PUT" na hrvatskom i
engleskom jeziku, knjigu koja je neprocjenjivi dokument hrvatske povijesti.
Po svojoj tematici, ali i po scenaristi�kom na�inu prikaza, ova knjiga vapi
za filmskom ekranizacijom... Op�irnije

NJEMA�KO-HRVATSKI UNIVERZALNI RJE�NIK

Upravo je iz tiska iza�ao najmoderniji i najve�i Njema�ko-hrvatski univerzalni rje�nik, rezultat dugogodi�njeg stru�nog anga�mana cijelog tima stru�njaka pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje ...

Hrvatski student teologije dobio godi�nju nagradu na �vicarskom sveu�ili�tu

Tomislav Kova�, djelatnik Katoli�kog bogoslovnog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu, dobio je godi�nju nagradu "Dru�tva prijatelja Sveu�ili�ta u Fribourgu" ...

Hrvatski jezik i metodologijski serbokroatizam

Jedan od najtvrdokornijih "slavisti�kih stereotipa" (Helmut Keipert) je onaj o velikoj sli�nosti slavenskih jezika, nastao koncem 18. i po�etkom 19. st., a ponegdje se zadr�ao i do dana dana�njega. Stvar je ...

Objavljeno kriti�ko izdanje prve hrvatske gramatike

Prvu gramatiku hrvatskoga jezika tiskao je u Rimu 1604. isusovac Bartul Ka�i� pod naslovom Institutiones linguae Illyricae (Osnove hrvatskoga jezika). Iako je to prvo izdanje bilo ve� tri puta preslikom ...

Knjiga o Bleiburgu

Ove se godine pojavila knjiga dr. Josipa Jur�evi�a "Bleibrug. Jugoslavenski poratni zlo�ini nad Hrvatima". Kako sam autor nagla�ava, radi se o posljednjim danima rata, kad su "pripadnici oru�anih snaga ...

OD MATERINSKOGA DO MA�EHINSKOGA JEZIKA

�asopis "Schweizer Monatshefte" je ugledni liberalni mjese�nik na njema�kom jezi�nom podru�ju za politiku, gospodarstvo i kulturu. Kao i sva liberalna glasila, i "Schweizer Monatshefte" je izbirljiv glede ...

RUSKE KNJIGE

Nakon senzacionalnog uspjeha s prvijencem "Eigentlich Heiratsantrag" (2001.), Jagoda Marini� se, nakon �etvorogodi�nje stanke, pojavila na tr�i�tu njema�ke literature s drugom knjigom pod naslovom "Russische B�cher" (Ruske knjige). Stanku valja pripisati intenzivnom studiju u Heidelbergu ...
"Der Bund" objavio sjajan osvrt na novu knjigu Marice Bodro�i�

Dobar glas daleko se �uje, a dobar roman svagdje se rado �ita. U bernskom dnevnom listu "Der Bund" objavljen je sjajan osvrt na novu knjigu Marice Bodro�i� "Der Spieler der inneren Stunde". Ve� dugo nijednom hrvatskom autoru nije u �vicarskom tisku objavljena tako pozitivna kritika ...
DOMOVINSKI RAT ?

"Yugoslavian Gigolo" naslov je knjige koju je Drvenkar posvetio svome ocu, vjerojatno zbog toga �to ga ne shva�a. "Gigolo" (�igolo) zna�i mlad �ovjek koji �ivi od ljubavnih veza sa starijim imu�nijim damama. Junak romana Branko upravo tako �ivi ...
Marica Bodro�i�: Igra� nutarnjega trenutka

Dalmatinska Zagora ili preciznije na� kr� je izvorni krajolik kojim su se nadahnjivali pjesnici, pisci, slikari. Sjetimo se samo Dinka �imunovi�a, Antuna Branka �imi�a, Josipa Pupa�i�a, Vlade Gotovca, slikara Frane �imunovi�a... Marica Bodro�i�, koja ga je s deset godina napustila, vjerorajtno zauvijek, vra�a mu se ...
Kulturf�derung der Pro Helvetia
Interview mit Stiftungsr�tin Dragica Rajcic

Razli�iti su na�ini kako to pojedini narodi �ine. �vicarska se na kulturnom podru�ju predstavlja posredstvom zaklade "Pro Helvetia". Zakladom upravlja Stiftungsrat na �ijem je �elu Yvette J�ggi. Jedna od �lanica upravnoga tijela zaklade "Pro Helvetia" je i Hrvatica Dragica Raj�i�...
Odr�ani Dani hrvatske kulture u G�ppingenu - Njema�ka

Kao zadnja to�ka u programu, a neki bi rekli i kao �e�er na kraju, u sklopu prvih Dana hrvatske kulture u G�ppingenu, u gradskoj je knji�nici toga grada nedaleko od Stuttgarta odr�an literarni susret s mladom i talentiranom knji�evnicom iz Heidelberga Jagodom Marini�...
Knjiga o sre�i

Sre�a je ne�to �to je te�ko posjedovati. Nju se ve�inom tra�i i rijetko nalazi. A i kad se misli da ju se na�lo, brzo se spozna da je to samo dio �eljenog...
Paul Widmer: "Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa"

Knjiga Paula Widmera, �vicarskoga poklisara u Hrvatskoj, "Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa" imat �e sigurno stanoviti utjecaj na ugled Hrvatske...

Predstavljanje Knjige o sre�i (Buch von Gl�ck)

U St. Gallenu u petak, 15. Listopada u 20 sati u Cafe Stickerei, Oberer Graben 44 biti �e predstavljena nova knjiga pjesnikinje Dragice Raj�i�...

Muslimansko-hrvatski sukob u BiH

O sukobima i etni�kim �i��enjima u srednjoj Bosni od 1992. do 1994. godine napisane su tisu�e stranica na razli�itim jezicima. Uglavnom su to povr�na izvje��a novinara, promatra�a i diplomata o neposrednim doga�ajima sa svjesnim krivotvorevinama i mistifikacijama. Pred nama je ozbiljna studija vojnoga stru�njaka na koju ovdje �elimo upozoriti na�e �itateljstvo.
Zrcalo od soli

Op�epoznato je da je hrvatska ba�tina raspr�ena kao i hrvatski narod. Me�u hrvatskim iseljenicima uvijek se na�ao poneki duh koji se izdizao iznad onoga �to odre�uje rije� "stranac" i kojega je sredina, u kojoj je �ivio, prepoznavala, uva�avala i priznavala, a ponekad se nadahnjivala njegovim ostvarenjima.
Zanat ubijanja

Odavno se na njema�kom jezi�nom podru�ju nije pojavio tako kotroverzan roman koji se ti�e i Hrvata. Jedni, poput A. Breitensteina, ga veli�aju kao vrhunsko knji�evno ostvarenje, drugi, poput Iris Radisch, u njemu vide neuspjeli roman s klju�om prepun bezvu�ja i banalnosti.
Rodni ili krsni list

U aktualnu raspravu o izradbi ustava Europske Unije uklju�io se i poznati �vicarski kulturni djelatnik Hanno Helbling, biv�i urednik kulture u Neue Z�rcher Zeitungu. Njegovo razmi�ljanje o tra�enju Katoli�ke crkve da se u nastaju�em ustavu spomenu kr��anski korijeni Zapada, �to bez dvojbe stoji, donosimo ovdje kao poticaj na�im �itateljima da i sami promisle o odnosu Crkve i dr�ave.
Dr. Peter Weibel : "HRVATSKA JESEN"

Dr. Peter Weibel, �vicarski lije�nik i pjesnik, anga�irani je humanist koji je svoje �ovjekoljublje dokazao u vi�e navrata i na vi�e strana svijeta. Godine 1992. krenuli su on i Ivo �avar, ro�eni Pa�anin, na put s kamionom punim lijekova i robe i obi�li "rubna podru�ja rata". Njegov misaoni zapis o tom posjetu, iz kojega progovara lik neobi�noga �ovjeka, preveli smo za na�e �itatelje.
Jadranka Cigelj - "Prostorija 102"

Internationale Gesellschaft f�r Menschenrechte - skra�eno IGFM (Me�unarodno dru�tvo za ljudska prava) je organizacija sli�na Amnesty International, samo �to je puno manja - ograni�ena uglavnom na njema�ko govorno podru�je - i u svijetu manje poznata. Tako je u prvom ovogodi�njem broju svoga lista "Menschenrechte" (Ljudska prava) ova uva�ena organizacija posvetila jedan kutak Jadranki Cigelj. (T.N.)
Iseljeni�tvo i njegova domovina

Povodom rasprave o novom izbornom zakonu, ponovno se rasplamsala diskusija o predstavnicima iseljeni�tva u Hrvatskom saboru; diskusija koja se vodi sa stanovitom neumjereno��u, pretjerivanjem, bez uvida u stvarnost, diskusija s vi�e zagrljaja, emocija i strasti nego �injenica, mi�ljenja i znanja. (T.N.)
Dubravko Pu�ek nagra�en

Dubravko Pu�ek, jedan od najpoznatijih �vicarskih pjesnika talijanskoga jezika, dobitnik je potporne nagrade Schillerove zaklade u �vicarskoj. Schillerova zaklada u �vicarskoj dodjeljuje redovito nagradu za stvarala�tvo na sva �etiri slu�bena jezika u zemlji.
Najve�a izlo�ba hrvatske pismenosti

U Dr�avnoj knji�nici u Berlinu otvara se izlo�ba hrvatske pisane ba�tine. Predstavljeni su spomenici hrvatske pisane kulture nastali tijekom stolje�a, s posebnim naglaskom na glagoljicu kao najstarije slavensko pismo. Berlinska �e publika u Dr�avnoj knji�nici do 8. lipnja mo�i vidjeti sedamdesetak panoa s fotografijama u boji i legendama strukturiranim po ve�im segmentima. Tu je i dvjestotinjak knji�nih izlo�aka te pet izabranih kamenih spomenika. (prenosimo iz Vjesnika, BM)
Nove dr�ave i politika Zapada

Viktor Meier izmi�e svakom stereotipu novinara. Ve� je kao be�ki dopisnik seriozne novine Frankfurter Allgemeine Zeitung bio za koplje ispred svojih kolega. Knjigom Kako je Jugoslavija prokockana, M�nchen 1995., koja je u me�uvremenu prevedena i na druge jezike kao engleski, hrvatski itd., poslagao je kockice, za razliku od ve�ine publicista, onako kako odgovara povijesnim �injenicama, a ne dnevnopoliti�kim potrebama. Sad je kao umirovljenik boravio u novim dr�avama i promatrao ih iznutra, te je svoje dojmove i zapa�anja iznio u novoj knjizi Jugoslawiens Erben (Bastinici Jugoslavije), M�nchen 2001. (TN)
"Nau�imo hrvatski" Velimir Laznibat

Prof. Dr. Velimir Laznibat zauzima va�no mjesto u hrvatskoj znanosti i publicistici. Svojom knjigom "U�imo hrvatski" je razrije�io mnoge probleme i dileme iz najsuvremenijeg hrvatskog jezikoslovlja. Hrvatima koji �ive izvan domovine ovakve su knjige prijeko potrebne, jer su u njima jezi�ne natuknice, savjeti i ispravke potkrijepljene povijesnim �injenicama, �to je neobi�no va�no za ljude u dijaspori koji sve mjere (i re�u!) kroz povijesne mijene i iz povijesnih razloga. (Lj.L.)

 

 

 

 

 

Predstavljanje hrvatskog stvarala�tva Ljerke Totch Naumove - produbljivanje veza s rodnom Hrvatskom

Predstavljanje pjesni�koga stvarala�tva na hrvatskome jeziku hrvatsko - makedonske pjesnikinje Ljerke Totch Naumove iz Skopja zapo�elo je najprije kao sudionik na XIV. Susretima pjesnika u Re�etarima. Rije� je o manifestaciji u malom slavonskom mjestu nedaleko od Nove Gradi�ke...

Op�irnije

Osijek 1999. Dosier: Na bastionima i trgovima Tvr�e Sklad baroknoga grada i utvrde

Uskla�eno pro�imanje vojnog, gra�anskog, vjerskog i duhovnog �ivota uz planski ure�en sklad barokne urbane jezgre i vojne utvrde ponajbolje pokazuje iznimnu vrijednost barokne Tvr�e kao srednjoeuropske kulturne ba�tine...

Op�irnije

Osijek 1999. Dosier: Esekerski knji�evni triptih
Izvan provincijalnih okvira


Ve� odavno nema nikakve dvojbe o tome da je hrvatski jezik osnovni izri�ajni nositelj hrvatske knji�evnosti, ali ne i jedini - u pojedinim razdobljima jezik na�e knji�evnosti bio je, a jo� je jednim dijelom i danas, na primjer: latinski, njema�ki ili talijanski.....

Op�irnije

Osijek 1999. Dosier
Knjiga koju bi svi Esekeri i prijatelji Osijeka trebali imati


Ugledni osje�ki znanstvenici, pisci, novinari te drugi intelektualci �iji su komadi�i �ivota bili neraskidivo vezani uz grad Osijek napisali su �etrdesetak tekstova o suvremenom i povijesnom Osijeku...

Op�irnije

Predstavljen zbornik "Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike"

U utorak, 31. kolovoza 2010, u atriju Poslijediplomskog sredi�ta u Dubrovniku predstavljen je zbornik "Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike". Zbornik je objavljen 2010. godine u izdanju Zagreba�ke slavisti�ke �kole...

Op�irnije

Hrvatski duh u engleskom ruhu

Knji�evnost ljudi hrvatskog podrijetla na jeziku domicilne zemlje danas je mo�da najsustavnije poznata u SAD-u, gdje niz pisaca osvaja sam vrh suvremenog ameri�kog knji�evnog izraza kao primjerice Melissa Milich, Anthony Mlikotin, Josip Novakovich i Mary Helen Stefaniak ...

Op�irnije / Summary / Res�men

Rose is a rose is a rose is a rose
LJUBAV U OPAKIM VREMENIMA
Kazali�ni komad Ivane Sajko u Luzernu


Ona i on ple�u, ple�u i ple�u. Kako se glazba mijenja tako i njihov ritam plesa. Mladi su i vole se. Ili preciznije: �eznu za ljubavi. Ali za ljubav treba puno vi�e od ledene atmosfere. Mjesto je neprikladno. Tu vlada pogibelj od koje svi bje�e... Op�irnije

Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine

Prvi svezak "Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine", koji obuhva�a enciklopedijsku gra�u od slova A do �, objavio je Hrvatski leksikografski institut BiH. Planirano je objavljivanje jo� tri sveska ove enciklopedije... Op�irnije

Zvonko Pand�i�, Nepoznata proza Marka Maruli�a

Narodna poslovica ka�e: ako �eli� do�i do meda, najbolje je slijediti p�ele. Primijeniv�i tu narodnu mudrost na svoj istra�iva�ki rad, Zvonko Pand�i� je prije vi�e od jednoga desetlje�a uo�io nekoliko p�ela koje su i�le, odnosno upu�ivale istra�iva�e... Op�irnije

Nino �krabe, dramski pisac:
Izlaz je u dijalogu, ponosu i prkosu


Iz �asopisa Matice hrvatske "Vijenac" prenosimo razgovor s Ninom �krabe, dramskim piscem, publicistom, scenaristom i autorom kazali�nih komada i redateljem sedamdesetak predstava u Gradskom kazali�tu Jastrebarsko pa i predstave "Ljubica" koju smo ovih dana imali u�itak vidjeti u Badenu i Bernu... Op�irnije

Antonio Skarmeta: Tat i plesa�ica

Antonio Skarmeta pripovijeda bajku iz �ilea. Prelijepa je ta bajka da bi bila istinita. Bajka iz suvremenog �ilea. Tu su junaci i hulje, dobri i lo�i momci... Op�irnije

TREBA LI REAGIRATI?

Me�u Hrvatima se �uju razgovori o tome treba li reagirati na nekorektne tekstove o hrvatskom narodu i njegovoj kulturnoj i nacionalnoj ba�tini. Odluka uistinu nije laka glede mogu�nosti... Op�irnije

U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj


Hrvatski portal objavljuje u nastavcima mjestimice skra�eni prijevod knjige Tihomira Nui�a koja je objavljena na njema�kom jeziku pod naslovom "U potrazi za slobodom i kruhom" ("Auf der Suche nach Freiheit und Brot", Ivo Lederberger Verlag, St. Gallen 2003).

1. dio 2. dio
3. dio 4. dio
5. dio 6. dio
7. dio 8. dio
9. dio 10. dio
11. dio 12. dio
13. dio 14. dio
15. dio 16. dio
17. dio 18. dio
19. dio 20. dio
21. dio 22. dio
23. dio 23. dio
24. dio 25. dio
26. dio 27. dio
28. dio 29. dio
30. dio 31. dio

STJEPAN RADI� 11. lipnja 1871. - 8. kolovoza 1928.

Te�ko je na�i povijesnu li�nost koja se u nesretnom 20. stolje�u tako duboko usjekla u srca hrvatskoga puka kao Stjepan Radi�. Radi� je bio neprijeporni vo�a i u�itelj svoga naroda. Umire kao �rtva srpskoga atentata u beogradskoj skup�tini i ostaje do danas �ivom narodnom legendom.
Prazno nebo

Banatski Nijemac Richard Wagner (*1952) je �ivio u Rumunjskoj sve do 1987. godine kad ga je gubitak gra�anskih prava prisilio na emigraciju. Od tada �ivi kao slobodni knji�evnik u Berlinu. Svojom se knjigom "Prazno nebo" uklju�io u aktualnu raspravu o Europi, koja se �esto reducira na Europsku Uniju, i anga�irano tra�i reviziju zapadnoeuropskog odnosa prema njezinom jugoisto�nom dijelu.
Sje�anja - Bleibur�ka tragedija, drugi dio

Bleibur�ka tragedija nije samo biolo�ki osjetno oslabila hrvatski narod nego i duhovno. Jedan od zlih demona...
Sje�anja - Bleibur�ka tragedija, prvi dio

Bleibrug, Dravograd, Celje, Zidani Most, Ko�evski Rog....mjesta o kojima sam slu�ao u djetinjstvu...
"Du bist zu schnell", Zoran Drvenkar

Ve� prve stranice najnovijega romana Zorana Drvenkara, najplodnijega pisca na njema�kom jezi�nom podru�ju mladoga hrvatskoga nara�taja, �itaju se kao krimi u kojem je u prvom planu sudbina mlade zlorabljene i osamljene �ene.
MARICA BODRO�I� - Zapis dje�je du�e

Upravo nam je stigao popis nagra�enih autora zaklade Robert Bosch Stiftung iz kojega se vidi da je ovogodi�nju presti�nu i potpornu nagradu dobila Hrvatica Marica Bodro�i�. Godine 2002. bila je dobitnicom Heimito von Doderer-F�rderpreis, a 2001. uru�ena joj je nagrada Hermann-Lenz-Stipendium. Ro�ena 1973. godine u Zadvarju, 1983. preseljava u Njema�ku. U Frankfurtu na Majni je zavr�ila studij kulturne antropologije i slavistike. Trenuta�no �ivi u Parizu. (T.N.)
Izlozba o Vukovaru i Hrvati

Vec smo spomenuli da su pojedini Hrvati svojom nazocnoscu i svojim pojedinacnim prilozima dali pristojan obol ovoj izlozbi. Mlada Hrvatica i profesorica glazbe, Marcela Sigur-Matic, je svojom svirkom uzvelicala slavlje. Poznata i priznata pjesnikinja Dragica Rajcic je svojim poetskim prilogom obogatila promisljanje o tragediji. Pisac ovih redaka je izloscima o nobelovcu Ruzicki i osvjetljenjem svicarsko-hrvatskih povijesnih odnosa doprinio boljem razumijevanju smjestaja izlozbe u Svicarsku. Bilo je, na zalost, i drugih.(T.N.)
Knjiga: Tajni rat udbe protiv hrvatskoga iseljeni�tva

Pred nama je 3. dopunjeno izdanje ove knjige. Predgovor je napisao povjesni�ar dr. Josip Jur�evi�.
Ova knjiga je me�u najprodavanijim knjigama u Hrvatskoj, sto govori o �e�i hrvatskoga pu�anstva za informacijama ove vrste... (T.N.)

Tko je Moriz Rerer?

O �ovjeku, koji se krije pod ovim pseudonimom, znamo vrlo malo; odrastao je i �kolovao se u �vicarskoj s roditeljima, dakle "gastarbeijtersko" dijete, studirao je u Z�richu psihologiju i sociologiju. Razo�aran "na�inom dru�tvenoga �ivota", napu�ta �vicarsku. �ivi u Istri, sasvim povu�eno, i pi�e na njema�kom jeziku.
Predstavljamo Zbirku pjesama "Moj Vukovar �ivi"

Upravo je izi�la iz tiska zbirka pjesama �vicarskog lije�nika i pisca Petera Weibela Mein Vukovar lebt (Moj Vukovar �ivi), Verlag im Waldgut AG, Frauenfeld 2002. Ne, nisam se prevario. Knjiga uistinu nosi taj naslov, ali Vukovar nije samo ime op�ehrvatske tragedije, nego metafora za sve sli�ne svjetske nesre�e. (T.N.)
Predstavljamo Mariana Nakitscha

Hrvatski lirik, imigrant u Njema�koj, njema�ki zavi�ajni pjesnik - sve je to Marian Nakitsch (Naki�) iz Novske, ali i nije. Pi�e sjetne pjesme o ovoj negostoljubivoj zemlji i na njezinu jeziku, kojega je nau�io i odabrao - svome ma�ehinskom jeziku.Njegova knjiga poezije nosi naziv "Fl�gelapplaus" (Pljesak s krilima), a mi Vam ovdje donosimo �lanak objavljen o njemu i njegovom radu u Neue Z�richer Zeitung. (ur)
Interview s Jagodom Marini�

Interview s Jagodom Marini�
Jagoda Marini� je mlada hrvatsko njema�ka knji�evnica. Ro�ena je 1977. godine u Waiblingenu u Njema�koj. Njeni roditelji su porijeklom iz Drni�a, mjesta u dalmatinskoj zagori. Knjigom neobi�nih pri�a objavljenih pod nazivom "Eigentlich ein Heiratsantrag - Bila je to zapravo prosidba" uspjela se nametnuti njema�koj �itala�koj publici. U srijedu 20. velja�e �itali su u Winterthur J.Marini� i �vicarski glumac Ernst S�ss o uvijek zanimljivoj temi, o ljubavi. Tu je bio prisutan i na� suradnik D.Petkov koji je s Jagodom Marini� napravio interview. (DP)

Predstavljamo Jasminku Ivan�evi�

Jasminka Ivan�evi� ro�ena je 1966. u Virovitici, a od 1981. �ivi u �vicarskoj. Pi�e pjesmu i prozu jo� od �kolskih klupa, a Na kraju polja (Am Feldrand ) je njen tiskani prvijenac. Knji�ica sadr�i dvanaest razli�itih kratkih pri�a. Sve pri�e su iz Hrvatske i svaka je zapravo jedno djetinjstvo za sebe. Jednom se to djetinjstvo doga�a u ravnoj Slavoniji, drugi put na nekom kolodvoru, tre�i put u kr�ovitoj Dalmaciji... posvuda Hrvatska sa svojim ljepotama i poreme�ajima, sa svojim tradicijama i svojim fatalizmima. (TN)
Dragica Raj�i� govori ekskluzivno za Portal

Pojam uspje�nih Hrvat-ic-a u Dijaspori obi�no nas asocira na ljude uspje�ne u gospodarstvu (popularno re�eno biznisu). Rje�i su primjeri uspje�nih Hrvat-ic-a na podru�ju umjetni�kog stvarala�tva kao slikara, kipara, pjesnika i sli�no. Jedan od takvih rijetkih ali uspje�nih primjera je knji�evnica i pjesnikinja Dragica Raj�i� koja je svojim radom ostvarila zavidan uspjeh i prepoznatljivost me�u �vicarcima. Pro�itajte ekskluzivni interview koji je za Portal s gospo�om Raj�i� vodio urednik kulture gosp. Tihomir Nui�.

Dubravko Pu�ek
"Ramanov u�inak"


Predstavljamo vam novu knjigu poezije Dubravka Pu�eka, objavljenu ove godine u nakladi Armando Dado Editore, Locarno. Knjiga pod naslovom Effetto Raman sadr�i 7 pjesama posve�enih Krunoslavu, Pu�ekovom sinu.

DOLJUBLJENJA (Aufliebeseen)

U Gradskom kazali�tu u St. Gallenu praizveden je komad najpoznatije Hrvatice u �vicarskoj AUFLIEBESEEN, pri�a o jednoj Hrvatici koja ni mrtva ne nalazi dom.
"Doljubljenja" je nedijalo�ki tekst Dragice Raj�i�, Hrvatice koja �ivi u St. Gallenu...

Antonio Skarmeta

Na� urednik Kulture jo� jednom je prona�ao jednog pjesnika Hrvatskog podrijetla. Ovaj put to je �ileanac Antonio Skarmeta. Napisao je knjigu s naslovom "Pjesnikova svadba" �ija se radnja doga�a na jadranskom oto�i�u.

Za�to sam vam lagala

(tn) Bogati njema�ki jezik u nekim je slu�ajevima manje diferenicran od hrvatskoga. Tako u rodbinskom nazivlju rije� Tante zna�i strinu, ujnu, tetu, a Onkel strica, ujaka i tetka. Je li glavno lice Onkel Milan u romanu "Warum ich euch belogen habe" (Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 2000) autori�in stric, ujak ili tetak...

Uvertira

Ova se pri�a dogodila davno, davno... Prije vi�e od sto godina, negdje u Hrvatskom Zagorju. Ondje je �ivio jedan vrlo bogati �ovjek, kojeg su doma�i ljudi zvali - gospon Grabec. On nije imao obitelj, ve� samo sluge i slu�kinje. Posjedovao je puno zemlje, stoke i nekoliko ku�a. No, to mu nije bilo dosta. Htio je puno vi�e. Puno, puno vi�e!

Knjiga o dalmatskom jeziku

Knjiga dopisnog �lana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) �arka Mulja�i�a "Das Dalmatische" pojavila se kod Boehlau Verlaga 2000. godine. Knjigom su romanistika i kroatistika dobile skup Mulja�i�evih radova koji su dosad bili razasuti u publikacijama na njema�kom, talijanskom i francuskom jeziku. Ona je nezaobilazno �tivo za svakoga tko se �eli baviti pitanjem dalmatsko-romanskih jezika. Urednica knjige, prof. dr. Elisabeth von Erdmann-Pand�i�, je izabrala 34 autorova teksta izme�u vi�e stotina njegovih radova....

NJEMA�KO-HRVATSKI EKONOMSKI RJE�NIK

Kako nam je javljeno iz domovine, u Zagrebu se pojavio novi rje�nik "Wirtschaftsw�rterbuch Deutsch-Kroatisch". Napisali su ga Branka Lon�arevi�, dr. sc. Sandra �valjek i �eljko Faber, a tiskan je u nakladi "Faber & Zgombi� Plus". Rje�nik sadr�i vi�e od 9.000 pojmova, ima 349 stranica i stoji 320,00 HRK.

Kao munja sijeva mi iz usta

Nova knjiga: Ana Pia Maissen

Iz knjigu Ane Pie Maissen "Wie ein Blitz schl�gt es aus meinem Munde", Peter Lang AG, Europ�ischer Verlag der Wissenschaft, Bern 1998....

Antologija hrvatske poezije na Njema�kom

(tn) Na njema�kom se pojavila antologija hrvatske poezije 20. stolje�a pod nazivom Das Schlangenhemd des Windes (Zmijska ko�a vjetra), kod nakladnika Erasmus Zagreb i Gollenstein Blieskastel, 2000. Izdava� je njema�ki slavist prof. Manfred J�hnichen, a izbor je napravio hrvatski pjesnik Slavko Mihali�. U knjizi je predstavljeno 78 pjesnika, a pjesme su prepjevali na njema�ki ukupno 23 prevoditelja. Predgovor knjizi je napisao prof. J�hnichen, a pogovor i bilje�ke o piscima Mihali�.

Studija o Paveli�u na Sveu�ili�tu u Z�richu

Bradina, 14.7.1889. - Madrid, 28.12.1959.

Na Sveu�ili�tu u Z�richu se pojavila neobi�na bro�ura, nesvakida�njeg sadr�aja, za �to je trebalo puno mudrosti i odva�nosti. Rije� je o jednoj manjoj studiji studenta Damira Petkova o poglavniku Anti Paveli�u (Eine Studie �ber Ante Pavelic), koja je sada pohranjena u biblioteci Historijskog seminara za isto�no-europsku povijest. (tn)

Ana Matan: "�to je tolarancija?"

Tolerancija je vrlina koja je u zadnje vrijeme jako potrebna i tra�ena pogotovo me�u Hrvatima. Stoga prenosimo kra�i osvrt g�e. Ane Holeti� o knji�ici "�to je tolerancija?" autorice Ane Matan.
'Tolerancija ili hrvatskim jezikom re�eno trpeljivost je vrlina da otrpimo razli�itost koju ne odobravamo.' (ah)

pro�itajte cijeli osvrt

 

HNK iz Splita u �vicarskoj

(tn) Hrvatsko narodno kazali�te iz Splita sudjelovalo je na Festivalu Z�rcher Theaterspektakel 29. i 30. kolovoza 2000. godine predstavom "Povratak u pustinju" francuskog pisca Bernard-Marie Koltesa. �vicarska sredstva javnog priop�avanja popratila su nastup Spli�ana zanimljivim prilozima. Razgovor s re�iserom Ivicom Buljanom objavio je �enevski dnevnik "Le Temps" pod naslovom "S Ivicom Buljanom...

 

 

Branko Dinjar: O�I U O�I

Nova knjiga

Branko Dinjar nije poznat hrvatskoj knji�evnoj javnosti. Nije poznat ni hrvatskoj dijasporskoj knji�evnoj javnosti. On pripada skupini onih tihih stvaralaca koji pi�u iz du�e, vi�e za sebe nego za druge, jer ga na to goni ne�to vi�e od komercijalizacije i slave..

 

 

Premijera glagoljice u glasovitom Trinity Collegeu

Izlo�bu prati i opse�an katalog-knjiga na engleskom jeziku u kojem tekstove potpisuju: Radoslav Kati�i�, Anica Nazor, Josip Bratuli�, Frane Paro i Hana Breko / Izlo�ba u Trinity Collegeu jest prvo sustavnije predstavljanje hrvatske glagoljice u svijetu

 

 

ZORAN FERI� - "Engel im Abseits"


Hrvatski pisac mla�e generacije, Zoran Feri�, ro�en 1961. g. u Zagrebu, postao je u Hrvatskoj �iroj javnosti poznat po svojoj knjizi An�eo u ofsajdu, Zagreb 2000. Ta je knjiga pri�a prevedena na njema�ki i dobila neobi�ne pohvale.
nastavak ovdje

Te�ko je biti prijatelj Hrvatske

Poku�ala sam razbiti mit o Vuku Karad�i�u kao stvaratelju hrvatskoga knji�evnog jezika te pokazati da su Hrvati od 17. do 19. stolje�a imali i te kako zna�ajnih djela koje valja uzeti u obzir pri razlaganju starine hrvatskoga jezika i njegove knji�evnosti - ka�e prof. dr. Elisabeth von Erdmann-Pand�i� / Slavistika danas ne u�iva zavidan presti�

Jagoda Marini�: "Eigentlich ein Heiratsnatrag"

Luzerner Zeitung je objavlio veoma interesantnu reporta�u o knjizi Jagode Marini� "Eingentlich ein Heiratsantrag". Ina�e na Portalu smo ve� pisali (vidi SJENE LJUBAVNE BOLI) o mladoj knji�evnici, Hrvatici koja je ro�ena u Weiblingenu a �ivi u Heidelbergu... Pogledajte reporta�u

Dubravko Pu�ek

Dubravko Pu�ek (Zagreb 1956.) je �vicarski pjesnik talijanskoga jezika koji �ivi i radi u Luganu. Objavio je vi�e knjiga poezije i proze, koje zasad jo� nisu prevedene na hrvatski jezik: Serafska harfa; Monologija ljubice; Parade 76; Nemogu�a ljubav; Nerazgovjetan osje�aj Ljubav(i) i smrTi; Prozirne putenine; Sunce mrtvih; Kamen s usta; Novakov prah...

Kako je glava sv. Stjepana dospjela u Dubrovnik

Zanimljivo �tivo iz domovine

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na molbu Republike Ma�arske te uz pristanak dominikanaca omogu�ilo je u povodu proslave tisu�ite obljetnice ma�arskog kraljevstva da od 17. kolovoza na godinu dana Ma�arima bude posu�ena relikvija glave sv. Stjepana...

Bosanski alphabet

FensterWorte. Ein bosnisches Alphabeth. Pod tim se naslovom pojavila knjiga hrvatskog knji�evnika Mile Stoji�a, koji �ivi i radi u Sarajevu. Knjiga sadr�i politi�ke glose, zbijene kra�e studije i feljtone o "bosanskom alfabetu" od A kao Andri� do Z kao Zlato. "Zlato ne nalazi u hrvatskom rje�niku pored novca kao sto je to slu�aj u njema�kom (Geld/Gold), nego pored rije�i zlo�in, �to ga poti�e na zanimljive misaone igre". Ve�inom su to prilozi pisani za jednu zagreba�ku novinu. Potresno je "�to je Stoji� sposoban ispripovijedati o genocidu, o obnovi. o demokraturi, o plja�ki u svojoj zemlji". (Prema NZZ 27./28.1.2001) Knjiga je tiskana kod nakladnika Drava-Verlag, Klagenfurt 2000.

 

SREDNJO-EUROPEJAC U LUGANU

Susret s Dubravkom Pu�ekom

Htjela sam zapravo pjesnika Dubravka Pu�eka zamoliti za razgovor; da on je to bio, onaj s aparatom za snimanje, na kojem stoji otiskano �Radio della Svizzera Italiana�, gdje je urednikom na drugom programu. Kako se kasnije ispostavilo, htio je iskoristiti priliku za jedan kratki razgovor za rubriku o knjizi koju svakog tjedna priprema.

SJENE LJUBAVNE BOLI

Pod tim naslovom se pojavio �lanak o jednoj mladoj hrvatskoj autorici iz Njema�ke. Jagoda Marini� je ro�ena 1977. godine u Waiblingenu u Njema�koj.
Napisala je knjigu kojom je impresionirala ne samo velikoga njema�koga nakladnika Suhrkamp, nego i samog urednika kulture u NZZ dr. Martina Meyera. Ovdje prenosimo jako pozitivnu kritiku dr. Meyera iz NZZ od 29.3.2001, str. 65. (tn)

 

 


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

       
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.