Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Tihomil Ra�a - društveni kontekst hrvatske intelektualne
liberalno-demokratske emigracije
Zbornik radova


 

Urednica: Marina Peri� Kaselj
Izdava�: IMIN
Godina izdanja: 2016.
Opseg: 338 str.
Format: 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6028-32-0
Cijena: 100,00 kn

U nakladi Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Hrvatske matice iseljenika objavljen je zbornik radova „Tihomil Ra�a – društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije". Zbornik je nastao na temelju izlaganja sa znanstveno-stru�nog skupa „�ivot i djelo dr. Tihomila Ra�e" koji je odr�an u Sinju u prosincu 2012. u organizaciji spomenutog Instituta i Grada Sinja.  

Zbornik obuhva�a 18 radova o �ivotu i djelovanju dr. Tihomila Ra�e, odabranu bibliografiju njegovih radova, uvodnu rije� urednice izdanja Marine Peri� Kaselj i predgovor Aleksandra Vuki�a. Autori priloga su Zlatko Šram, Jakov �i�i�, Marina Peri� Kaselj, An�elko Vlaši�, Tihomir Nui�, Gojko Bori�, Nikica Mihaljevi�, Stjepan Šulek, Josip Kregar, Jakša Kušan, Vladimir Pavlini�, Branko Salaj, Mauricij Frka Peteši�, Joško Konti�, Ivo Vlaj�evi� i Josip Šentija. Recenzenti zbornika su dr.sc. Berto Šalaj s Fakulteta politi�kih znanosti u Zagrebu i dr.sc. Stipan Tadi� s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Po rije�ima Berta Šalaja, u zborniku se neposredno tematizira emigrantsko djelovanje Tihomila Ra�e, a posredno i djelovanje hrvatske politi�ke emigracije. Pritom je ovaj zbornik izniman jer tematizira djelovanje �ovjeka koji je svoj rad u hrvatskoj politi�koj emigraciji nastojao utemeljiti na idealima liberalne demokracije, a ne politi�kog ekstremizma i radikalizma.

Ovaj zbornik predstavlja i prvijenac u znanstvenom prou�avanju hrvatske politi�ke emigracije. Ova tema je dosad uglavnom bila zaobila�ena u znanstvenim istra�ivanjima, što je pogodovalo odr�avanju predrasuda i negativnih osje�aja o hrvatskoj politi�koj emigraciji koje je stvorio komunisti�ki re�im u Jugoslaviji.
Tihomil Ra�a je ina�e ro�en u Sinju 1928. Zbog politi�kih razloga 1955. bje�i iz komunisti�ke Jugoslavije i djeluje u politi�kom egzilu u Švicarskoj sve do 1990.  Nakon uspostave demokratske vlasti vra�a se u Hrvatsku i anga�ira u promicanju demokratske svijesti i djelovanja. Preminuo je u Švicarskoj 2002., a svoje posljednje po�ivalište je pronašao u rodnom Sinju.

SADR�AJ

Marina Peri� Kaselj / Uvodna rije� urednice

Vlatko Silobr�i� / Pozdravno pismo sudionicima Znanstvenoga skupa

Marin Knezovi� / Pozdravni govor sudionicima Znanstvenoga skupa

Aleksandar Vuki� / Predgovor

POLITI�KA KULTURA I POLITI�KA EMIGRACIJA

Zlatko Šram / Kongruentnost politi�ke kulture, tipa društva i društvenoga karaktera

Jakov �i�i� / Što je hrvatska politi�ka emigracija?

SURADNJA TIHOMILA RA�E S INTELEKTUALCIMA U EMIGRACIJI

Marina Peri� Kaselj / Va�nost i zna�enje emigrantskih simpozija u Švicarskoj (1968. i 1971.)
i doprinos Tihomila Ra�e

An�elko Vlaši� / Suradnja Tihomila Ra�e u listu Nova Hrvatska od 1958. do 1977.

Tihomir Nui� / Hrvati u Švicarskoj: sistematizacija i povijesno-društveni kontekst djelovanja
hrvatskih migranta i hrvatskih društava

Jakov �i�i� / Liberalno-demokratska ideja hrvatske dr�avnosti u politi�koj emigraciji: skupina
oko lista Poruka slobodne Hrvatske

PUBLICISTI�KO I KNJI�EVNO STVARALAŠTVO TIHOMILA RA�E

Gojko Bori� / Sje�anje na Tihomila Ra�u i njegovo knji�evno stvaralaštvo

Nikica Mihaljevi� / Tihomil Ra�a kao knji�evni kriti�ar

Stjepan Šulek / Tihomil Ra�a kao novinar i publicist

TIHOMIL RA�A KAO HRVATSKI I EUROPSKI INTELEKTUALAC

Josip Kregar / Tihomil Ra�a: povod za esej o hrabrosti u politici

Jakša Kušan / Tihomil Ra�a, �ovjek ispred svojega vremena

Vladimir Pavlini� / Tihomil Ra�a: mnogostrani intelektualac, politi�ar,
borac za moralnu Hrvatsku

Tihomir Nui� / Tihomil Ra�a: emigrant koji je trajno osluškivao potrebe hrvatskoga naroda

Branko Salaj / Tihomil Ra�a: Sinjanin i �ovjek svijeta, opsjednut Hrvatskom

Mauricij Frka Peteši� / Kontakti i suradnja Tihomila Ra�e s pariškim Hrvatima

Mauricij Frka Peteši� / Bibliografija radova Tihomila Ra�e, objavljenih u Hrvatskoj reviji,
Knji�nici Hrvatske revije, Novoj Hrvatskoj i Poruci slobodne Hrvatske

Joško Konti� / Tihomil Ra�a: barba i u�itelj

Ivo Vlaj�evi� / Neke pojedinosti iz �ivota moga prijatelja Tihe

Josip Šentija / Za moral i politi�ku odgovornost – sje�anje na Tihomila Ra�u (1928–2002)

Biografije autora tekstova

Prilozi i fotografije

7 - 10

11 - 12

13

15 - 23

25

27 - 49

51 - 57

59

61 - 83

85 - 103

105 - 138

139 - 147

149

151 - 158

159 - 180

181 - 192

193

195 - 199

201 - 204

205 - 209

211 - 223

225 - 233

235 - 239

241 - 282

283 - 285

287 - 288

289 - 292

293 - 299

301 - 338

Izvor: imin - Institut za migracije i narodnosti

*****

�itateljima portala, posebno Hrvatima u Švicarskoj, �e iz Zbornika radova najinteresantniji biti prilozi Tihomira Nui�a pa se u najkra�im crtama, navode�i podnaslove, osvrnimo na te priloge:

Na stranicama 105 - 138 Tihomir Nui� pod naslovom "Hrvati u Švicarskoj: sistematizacija i povijesno-društveni kontekst djelovanja hrvatskih migranta i hrvatskih društava", prema podnaslovima,obra�uje slijede�e teme:

Op�e napomene o migraciji
Prvi Hrvati u Švicarskoj
Po�etak XX. stolje�a
Kulturno-umjetni�ki djelatnici
Hrvatski znanstvenici u Švicarskoj
Gospodarstvo
Kulturne i diplomatske veze
Politi�ka emigracija
Hrvatske katoli�ke misije u Švicarskoj
Hrvatsko društvo u Švicarskoj
Hrvatska kulturna zajednica (HKZ)
Hrvatski kulturni klub
Hrvatski humanitarni forum (HHF)
Hrvatska unija mladih (HUM)
Hrvatske socijalne slu�be
Hrvatska dopunska škola (HDŠ), kasnije Hrvatska nastava u Švicarskoj
Peticije
Odnos prema Republici Hrvatskoj
Nedostatak elita
Jeftino hrvatstvo i domovinski tisak
Umjesto zaklju�ka

Na stranicama 211 - 223 Tihomir Nui� pod naslovom "Tihomil Ra�a: emigrant koji je trajno osluškivao potrebe hrvatskoga naroda", prema podnaslovima,obra�uje slijede�e teme:

Švicarski okvir
Nekoliko podataka iz �ivota i rada
Povratak u domovinu
Povremeni posjeti Švicarskoj
Hrvat kao dio ljudske sudbine
Gubitak optimizma i smrt
Zaklju�ak

*****

Bilo bi preopširno osvrtati se iscrpnije na pojedine priloge, ne samo Tihomira Nui�a (koji su zaista izuzetno zanimljivi i puni vrijednih, mnogima manje poznatih podataka!), nego i svih ostalih autora koji su u Zborniku radova objavili svoje priloge, no knjiga je toliko interesantna, da ju jednostavno treba kupiti i od prve do zadnje stranice pa�ljivo pro�itati - isplati se! Ako ne prije, onda je to idealna lektira za �itanje za vrijeme dolaze�ih praznika!

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.