Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


No� knjige u 223 grada i mjesta diljem Hrvatske

S veseljem vam najavljujemo No� knjige, manifestaciju kojom petu godinu zaredom dajemo poticaj kulturi �itanja, poti�emo razgovor o literaturi, knji�evnosti i svemu onome što knjiga predstavlja ili treba predstavljati u suvremenom društvu. No� knjige 2016. odr�at �e se u petak, 22. travnja, dan uo�i Svjetskog dana knjige i autorskih prava, a na Dan hrvatske knjige.

No� knjige 2016. odr�at �e u 223 grada i mjesta diljem Hrvatske, s najve�im brojem programa u Zagrebu (271). �ak 525 sudionika (knji�nice, knji�are, nakladnici, odgojno-obrazovne ustanove, instituti, kulturni centri, udruge, muzeji, galerije, udruge pisaca i ljubitelja knjige…) pripremilo je više od 1000 programa i prodajnih akcija i pogodnosti.

     

No� knjige 2016. u znaku je obilje�avanja dviju velikih obljetnica u svjetskoj knji�evnosti: 400 godina od smrti Williama Shakespearea i Miguela de Cervantesa, kao i 100. godišnjici od prvog objavljivanja Pri�a iz davnine Ivane Brli�-Ma�urani�.

Potaknute našim iskustvima i uz našu pomo�, No� knjige 2016. tre�i put organiziraju i Slovenija i Crna Gora.

  

 CIJELI SVIJET JE POZORNICA…
... a Hrvatska je njezin dio. U No�i knjige 2016. William Shakespeare prošetat �e hrvatskim knji�nicama, knji�arama, školama, muzejima i brojnim drugim mjestima, potvr�uju�i svoju prisutnost u našemu kulturnom prostoru i va�nost kada govorimo o knjizi i knji�evnosti. Miguel de Cervantes i njegov legendarni vitez don Quijote podsjetit �e nas kako se lako op�initi knji�evnoš�u i dobrovoljno predati njezinoj �aroliji.
Ove dvije velike obljetnice svjetske knji�evnosti u No�i knjige 2016. obilje�it �e se brojnim programima: izlo�bama, radionicama, kvizovima, dramskim izvedbama, glazbenim slušaonicama, projekcijama filmova i drugim kreativnim pristupima njihovu djelu danas, 400 godina kasnije.

NO� KNJIGE ZA NAJMLA�E
Svjesni va�nosti poticanja rane pismenosti i �itanja za razvoj pojedinca, ali i društva u cjelini, organizatori No�i knjige zadovoljni su �injenicom da �e se Manifestacija ove godine obilje�iti u 28 vrti�a, kao i 121 školi, �ine�i matineju No�i knjige bogatom i raznovrsnom. Rego�, Potjeh, Jagor i Doma�i prenijet �e bajkovitu atmosferu Pri�a iz davnine Ivane Brli�-Ma�urani� brojnim mališanima diljem zemlje.

PRODAJNE AKCIJE I POPUSTI
Prodajne akcije i popusti mo�i �e se ostvariti tijekom cijelog dana u više od 100 knji�ara i antikvarijata širom Hrvatske. Velik broj knji�nica nudit �e besplatan upis, vra�anje knjiga bez zakasnine, kao i rasprodaju otpisanih naslova.

NO� KNJIGE ZA HUMANOST
Organizatori No�i knjige nastoje svake godine manifestaciji dati i humanitarnu notu. Ovoga puta zahvaljujemo doma�im nakladnicima koji �e donirati slikovnice i knjige za djecu Udruzi Krijesnica, koja pru�a pomo� djeci i obiteljima suo�enim s malignim bolestima.

U brojnim knji�nicama i institucijama u No�i knjige 2016. organizirane su dobrotvorne akcije prikupljanja knjiga za knji�nice i potrebite. Zaklada Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu poziva sve zainteresirane da se priklju�e humanitarnoj akciji „Knjigom za knjige“ kojom se prikupljaju sredstva za nabavu školskih knjiga i ud�benika djeci iz obitelji pogo�enih teškom financijskom situacijom. Knjige i nov�ana sredstva prikupljaju se u predvorju Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu. Po završetku akcije prikupljeni iznos Zaklada NSK �e udvostru�iti.

 

SVE�ANO OTVORENJE MANIFESTACIJE
Najdulju kulturnu no� u Hrvatskoj simboli�ki otvaramo to�no u podne, u predvorju Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu, uz predstavljanje najnovijih rezultata istra�ivanja tr�išta knjiga u RH (GFK, 2016.). Na otvorenju pete po redu No�i knjige predstavljamo i izlo�bu "Kadar za �itanje – retrospektiva (2013. - 2015.)". Retrospektivu �ini izbor iz izlo�bi fotografija „Kadar za �itanje“, koje su se tri godine zaredom, kao rezultat natje�aja, provodile u suradnji No�i knjige i Fotokluba Zagreb.

POSEBNI PROGRAMI
Zoološki vrt grada Zagreba i ove je godine pripremio poseban program namijenjen najmla�ima. Pišu�i pti�jim perom, prisjetit �emo se kako su nekada pisali naši stari, a bit �e organizirana i likovna radionica te interaktivni kutak u kojemu svi posjetitelji zajedno stvaraju jednu pri�u.

Vlak knjige i prijateljstva putovat �e na relaciji Ozalj – Karlovac – Ozalj – Kamanje – Bubnjarci – Metlika – Ozalj, povezuju�i uz knjigu institucije, stanovnike – i zemlje. Cijelim �e putem u vlaku biti organiziran program za djecu i odrasle. Putnici �e po dolasku u Metliku razgledati grad te Belokranjski muzej i Ljudsku knji�nicu Metlika, a za njihov zajedni�ki povratak Ozalj, pripremljen je bogati program koji �e trajati do 1 sat u no�i. Više o programu!

U ovogodišnjoj No�i knjige sudjelovat �e velik broj doma�ih knji�evnika, ali i strani autori. Goethe-institut ugostit �e beogradskog knji�evnika za djecu i mlade Uroša Petrovi�a. Talijanski pisac Marco Cesati Cassin gostovat �e u Knji�nici i �itaonici Bogdana Ogrizovi�a i Osnovnoj školi Ivana Gunduli�a u Zagrebu. U Zagrebu �e gostovati i poznata škotska autorica erotsko-ljubavnih romana Samantha Young, koja �e svoj novi roman "Scotland Street“ predstaviti u knji�ari APM Megastore.

No� knjige 2016. odr�ava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Program obilje�avanja No�i knjige 2016. podr�ava i Odjel za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Realizaciju ovogodišnjeg programa financijski su pomogli Udruga za zaštitu prava nakladnika - ZANA, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Organizatori No�i knjige 2016. su Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveu�ilišna knji�nica u Zagrebu, Knji�nice grada Zagreba, Knji�ni blok – Inicijativa za knjigu, Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA te portal za knjigu i kulturu �itanja Moderna vremena.

 

Izvor: no�knjige.hr
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.