Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Boris Posavec - slikar naivne umjetnosti,
nakon tri godine dovršio sliku "CROATIA"

Kada sam u sije�nju 2014., oduševljen slikom Badena Go Baden With Love, na kojoj je slikar naivne umjetnosti Boris Posavec tehnikom ulja na staklu naslikao sve znamenitosti Badena, na našem portalu objavio prilog o njemu i njegovim umjetni�kim djelima, tada mi je rekao da radi na slici "CROATIA", na kojoj �e istom tehnikom prikazati najzna�ajnije znamenitosti Hrvatske. S nestrpljenjem sam �ekao tu sliku i evo, slika je kona�no gotova pa ju mogu prezentirati �itateljima portala u Švicarskoj, Hrvatskoj i diljem svijeta.

Sa svim pripremnim radovima i zahtjevnim kreativnim radom na slici, stavljanjem crte�a na stakla, umjetnik je na slici radio skoro tri godine, a rezultat njegovog savjesnog, kreativnog i u najsitniji detalj preciznog umjetni�kog rada je upravo zadivljuju�i. Mene je slika oduševila.

Kratak opis slike:

Slika je tridimenzionalna, prvi sloj ulje na staklu, drugi sloj ulje na staklu i tre�i sloj ulje na platnu, slojevi montirani jedan iznad drugog u razmaku od 9mm, a predstavlja Hrvatsku s tipicnim hrvatskim motivima, kako slijedi:

U gornjem dijelu prvi sloj na platnu su tri srca, Croatia Airlines, srce Marije Bistrice, balon Zagreb i golub s dva  srca u krilima, koji za sobom vu�e hrvatsku zastavu.

Drugi sloj je staklo s Trakoš�anom, Vara�dinom, Marijom Bistricom, Medvednicom (Sljeme), Podravkom u Koprivnici, Kutjevom, poznatom po vinima te Osijekom i Vukovarom.

Tre�i sloj, na staklu, predstavlja Zagreb s karakteristi�nim detaljima i to; grad, Sava, zoološki vrt, Dinamov stadion, novi Zagreb itd...

Nastavlja se dalje prema moru, po�evši od Pore�a, Rovinja, Pule, Opatije, Rijeke i dalje morskom obalom s gradovima Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik itd...

More predstavlja otoke, naravno ne sve, što bi bilo nemogu�e, ali simboli�no; Krk, Rab, Cres, Hvar, Kornati, Dugi Otok, Pag, poluotok Pelješac itd...

Veliki brodovi (cruiseri) pred Dubrovnikom, Splitom i Kor�ulom.

More je prikazano slikovito sa specifi�nim �ivotinjama i ribama, kupa�ima, kao i s morskom sirenom, koja simboli�no sjedi na jabuci, na otoku Jabuka, najudaljenijem hrvatskom otoku ili grebenu.

Naravno da se na prilo�enoj slici, koju u smanjenom formatu objavljujemo ovdje na portalu, ne mogu vidjeti niti opisati svi detalji, jer je premala, ali je original znatno ve�i i znatno izra�ajniji, ne samo po izvedbi nego i u predstavljanju svih detalja.

Slika je u originalu veli�ine ca. 65x120 cm i ne zahtjeva apsolutnu realnost i perfekciju, ve� ono što umjetnik u prikazanim motivima kao takvo vidi.

Nadam se da �e Vam se slika i u znatno smanjenoj veli�ini, kako je ovdje na portalu prikazujemo, svidjeti i uspjeti Vam do�arati, kako izgleda u originalu. Mene je oduševila pa evo, u�ivajte i Vi:

Slika je idealna za promociju Hrvatske i hrvatskog turizma pa bi sigurno bilo uputno da ju se u tu svrhu i koristi. Kopije, uve�ani posteri (plakati), mogli bi se izlo�iti u turisti�kim objektima u Hrvatskoj, u hotelima, restoranima i sli�no, u hrvatskim diplomatskim, turisti�kim i drugim predstavništvima diljem svijeta, a mogle bi se organizirati i izlo�be svih slika umjetnika Borisa Posavca, na kojima bi upravo ta slika bila glavna atrakcija izlo�be.

Sigurno bi slika bila i idealni ukras u klupskim prostorijama hrvatskih klubova i udruga u Švicarskoj i diljem svijeta, a i u svakom privatnom stanu, pa bi i hrvatske udruge mogle organizirati prodajne izlo�be, na kojima bi posjetitelji izlo�be mogli kupiti poster te slike, a mo�da i još koje druge slike, na kojima su u istom stilu prikazane znamenitosti Švicarske, Badena, San Francisca, Las Vegasa, Floride, Miamija ...

Što se ti�e izlo�bi, ne bi bilo uputno izlagati originalnu tridimenzionalnu sliku na staklu, što je povezano s rizikom ošte�enja, ve� samo poster na papiru ili na plexi staklu, kao što je ve� u�injeno s nekim drugim umjetnikovim slikama, izme�u ostalih i u Röntgen Institutu u Badenu, gdje sam svojevremeno slu�ajno vidio impresivnu sliku Go Baden With Love, koja me je tada oduševila i dala mi ideju da, kako tu sliku, tako i umjetnika koji ju je naslikao i sva njegova umjetni�ka djela predstavim na portalu.

Ukoliko bi bilo interesenata koji bi �eljeli vidjeti baš original, moglo bi se organizirati tzv.“Tag der offenen Türe“ - Dan otvorenih vrata u stanu umjetnika, kako je to u švicarskim umjetni�kim krugovima uobi�ajeno.

U promociju Hrvatske i hrvatskog turizma slikom "CROATIA", mogli bi se uklju�iti i hrvatski mediji, ne samo turisti�ki magazini, nego i dnevni listovi i tjednici, ako ne u svojim tiskanim izdanjima, a ono bar u online izdanjima.

Sve u svemu, ta slika predstavlja nešto na što cijela Hrvatska mo�e biti ponosna i vrijedno je to svima pokazati. Naravno, ho�e li se to ostvariti, to le�i u rukama onih koji nešto dr�e do promocije Hrvatske i koji se interesiraju za takvu umjetnost.

Ostale slike toga talentiranog umjetnika pogledajte u prilogu koji sam na portalu objavio po�etkom 2014. godine:

Boris Posavec - slikar naivne umjetnosti,
slika u Švicarskoj tehnikom ulja na staklu

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.