Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Maribor u Vara�dinu
Izlo�ba akademske slikarice Sla�ane Mati� Trstenjak
"Na rubu šume VI" u vara�dinskom Galerijskom centru

 

U �etvrtak, 7. travnja 2016., je pod glavnim naslovom Maribor u Vara�dinu u vara�dinskom Galerijskom centru otvorena izlo�ba akademske slikarice Sla�ane Mati� Trstenjak iz ciklusa "Na rubu šume". Izlo�bu je otvorila profesorica Dunja Paveli�-Bezjak, promotorica i ambasadorica kulturnog sudjelovanja i povezivanja na relaciji Slovenija/Hrvatska/Austrija. Kustos i likovni kriti�ar je bio Mario Berdi�.

 

Izlo�ba je otvorena do 21. travnja 2016.

Donosimo kritiku kustosa i likovnog kriti�ara Maria Berdi�a:

Mlada slikarica Sla�ana Mati� Trstenjak, mag. art., proistje�e s Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu (BiH), što zna�i da na slovenskoj likovno-umjetni�koj pozornici predstavlja potpuni novum, osobito zbog njezinog neuobi�ajenog osobnog stila.

U prepoznatljivom se umjetni�inom likovnom izrazu s jedne strane iznena�uju�e zrcale odjeci njema�koga ekspresionizma pri izrazitoj plošnosti, deformiranom oblikotvorju i sna�nom, �esto crnom konturom. S druge strane, radi se o individualnim varijacijama na temu geometrijsko stiliziranoga, znakovno simboli�koga prikazivanja motiva krajolika s naglaskom na šume ili pojedina stabla te izmjenjuju�im se poljima i brdima. Unato� tome što likovna cjelina posreduje izrazito dvodimenzionalan, mjestimice �ak grafi�ki plošan dojam, osje�a se prili�no duboka iluzija prostornosti ponajprije zbog prekrivanja likovnih objekata i toplo-hladne modulacije kojoj bitno doprinose intenzivne crne partije. Kao posebnost na slikovnoj površini nastupaju kola�irani umeci u obliku istrgnutih papiri�a, iscrtanih s apstraktnim, ugljenim ili grafitnim, akcijski osciliraju�im crte�om. Drve�e je u pravilu prikazano kao znakovi s crnim obrubom, kratkim deblom i elipsastom krošnjom koja mo�e biti dopunjena s na glavu obrnutim uzorkom riblje kosti. Pritom se radi o skoro jedinom neposredno prepoznatljivom detaljiziranom likovnom objektu jer su prevladavaju�a polja, gore i vode zasnovane krajnje asocijativno i apstraktno, kao nepravilni geometrijski likovi u smislu beskona�ne kompozicijske mre�e koja se nastavlja iz jedne slikovne površine u drugu. Umjetnica tako o�ito više puta prikazuje izreze jednog te istog maštovitog, skoro dje�je retrospektiranog pejza�a kojega mo�emo pratiti kao beskona�nu pri�u po zidovima izlo�benog prostora. Promatra�ima se prepušta ho�e li slikovno doga�anje neposredno do�ivljavati na primarnom perceptivnom nivou, kao apstraktnu harmoniju likovnih elemenata ili �e prepoznavati sadr�aj likovnoga djela na višem ikonografskom stupnju (prema Ervinu Panofskom).

Sla�ana Mati� Trstenjak mag. art. u novijem se stvarala�kom razdoblju vrlo rado odaziva brojnim pozivima za sudjelovanje na razli�itim likovnim kolonijama gdje se uvijek iznova prilago�ava druga�ijim stvarala�kim ambijentima, kao na primjer na nedavnoj likovnoj koloniji i grupnoj izlo�bi u Istanbulu s tematikom obljetnice bitke kod Gallipolija (Çanakkale). Kao tematski presedan, obljetnicu sarajevskog atentata obilje�ila je u velja�i prošle godine na poziv Štajerskog zemaljskog zavoda za kulturu samostalnom izlo�bom Nebo iznad Sarajeva u  galeriji Plavi atelijer (Blaues Atelier) u Grazu gdje je po prvi put izlo�ila neposredno prepoznatljive figuralne kompozicije s povijesnim motivima. U travnju ove godine predstavila se samostalnom izlo�bom Nebo pla�e u mariborskoj Sinagogi s tematikom Holokausta koja je mladoj umjetnici osobito blizu, uzimaju�i u obzir iskustvo njenog djetinjstva u stravi�nom ratu na teritoriju BiH.

Mario Berdi�, lik. kriti�ar

 

Izlo�ba je medijski jako dobro popra�ena; HRT, Vara�dinska TV ... pa pogledajmo osvrt na otvorenje izlo�be koji su objavile Vara�dinske vijesti, od 08. travnja 2016.

Foto galerijaFotografije: Ivan Vinovrški
Priop�ila: Diana Mašala Perkovi�, mag.iur., tajnica Hrvatske matice iseljenika

*****


Mlada slikarica Sla�ana Mati� Trstenjak, mag. art., proistje�e s Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu (BiH), što zna�i da na slovenskoj likovno-umjetni�koj pozornici predstavlja potpuni novum, osobito zbog njezinog neuobi�ajenog osobnog stila. U prepoznatljivom se umjetni�inom likovnom izrazu s jedne strane iznena�uju�e zrcale odjeci njema�koga ekspresionizma pri izrazitoj plošnosti, deformiranom oblikotvorju i sna�nom, �esto crnom konturom.

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.