Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Uskotra�na pruga Mostar - Dubrovnik

Stariji �itatelji portala sje�aju se vjerojatno još uvijek starih uskotra�nih �eljeznica diljem Hrvatske, kojima su se neki od njih mo�da i vozili, kao na primjer ja Gutmannovom prugom od Osijeka do Beliš�a, pa kada predstavimo neke od njih, to �e kod starijih pobuditi nostalgi�na sje�anja, a mla�im �itateljima to bi moglo biti iznena�enje, a mo�da pomalo i uveseljavanje, jer tako nešto još nisu vidjeli

U prethodnim prilozima predstavili smo Gutmannovu prugu, Baranjsku uskotra�nu �eljeznicu - Baranjskog "�iru", Samobor�ek i Pore�anku-Parenzanu i Sinjsku reru (zvanu još i ferata) (vidi vezane �lanke!), danas predstavljamo Uskotra�na pruga Mostar - Dubrovnik, kojom sam se jednom prilkom vozio, vra�aju�i se s mora preko Bosne i Hercegovine za Osijek.

Uskotra�na pruga Mostar - Dubrovnik

Pruga je sve�ano otvorena 15. i 16. lipnja 1901. a otvorenju su nazo�ili najviši uglednici, politi�ari i dr�avni �inovnici iz Be�a i Budimpešte te zemaljske uprave provincije Bosne i Hercegovine. Popularni �iro iz Dubrovnika posljednji put krenuo je 30. svibnja 1976. �ime je Dubrovnik opet postao lu�ki grad bez �eljezni�ke veze sa zale�em.


�eljezni�ki kolodvor u Gru�u i �iro na kolodvoru u Gru�u

Ekipa Anadolu Agency (AA) obišla je dijelove trase bivše uskotra�ne pruge koja je još uvijek u veoma dobrom stanju. Klju�no mjesto bivše uskotra�ne pruge nalazi se u naselju Uskoplje, u blizini Ivanice gdje još uvijek stoje ostaci stare �eljezni�ke stanice koja svjedo�i da je nekada BiH bila povezana sa susjednim dr�avama, Hrvatskom i Crnom Gorom. Upravo Uskoplje je bilo �vorište gdje se pruga desno odvajala za pravac Dubrovnika, a lijevo za Herceg Novi i Zeleniku kao krajnju to�ku odredišta.

U neposrednoj blizini nalazi se i tunel na Ivanici koji je specifi�an po mnogo �emu. U njega se ulazi u jednu, a izlazi u drugu dr�avu: iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku odnosno obratno.

Tijekom vo�nje tadašnjim �irom iz Hercegovine prema Hrvatskoj, na prijevoju Ivanice prema �upi dubrova�koj, u momentu izlaska iz tunela prema Hrvatskoj, �uli bi se uzdasi putnika kojima bi se otvorio široki pogled prema Jadranskom moru, do Cavtata i šire.

Gradona�elnici Dubrovnika Andro Vlahuši� i Trebinja Slavko Vu�urevi�, te na�elnici op�ina Ravno Andrija Šimunovi� i �apljine Smiljan Vidi� prvi puta zajedni�ki za Anadolu Agency (AA) govore o zna�aju i va�nosti uspostave �eljezni�ke pruge uskog kolosijeka �ija je osnovna dionica Gabela - Hum - Uskoplje - Zelenika bila u du�ini od 155,5 km (poslije �apljina - Zelenika), a postojali su odvojci Uskoplje - Gru� (Dubrovnik) u du�ini od 16,5 km, te Hum - Trebinje u du�ini od 16,6 km.

- Sada je osnovno pitanje što se �eli s time napraviti. Ako se �eli prava povijesna replika mora se priznati da su onda tu troškovi jako veliki. Vidimo da i moderne �eljeznice zahtijevaju zna�ajan dio subvencija. Treba prona�i nešto optimalno izme�u potpune rekonstrukcije i ne�ega što bi imalo financijsku konstrukciju - ocijenio je Vlahuši�.

Na vijest da se �iro vra�a u Dubrovnik, kakve biste o�ekivali reakcije? One u stilu: „Gdje, u NK Dubrovnik, GOŠK? Ma kako se vra�a kad nikada nije bio tu?“. Ali, nije rije� o nogometnom magu �iru Bla�evi�u, ve� o davno zaboravljenom vlaku �iru, uskotra�noj �eljeznici, koja je na parni pogon, još od doba Austro-Ugarske do sedamdesetih godina prošlog stolje�a, kada je zbog nerentabilnosti ukinuta, povezivala Dubrovnik s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom.

Da biste u rije�i i slici saznali više o Uskotra�noj pruzi Mostar - Dubrovnik i u�ivali u starim fotografijama pogledajte pps-prilog autora Josipa Jo�e Vrbani�a:

Uskotra�na pruga Mostar - Dubrovnik

Kada kliknete na link/poveznicu, ako se ne pojavi slika preko cijelog ekrana, popra�ena glazbom,
stisnite na tipkovnici tipku F5 i u�ivajte u prezentaciji !

 

Izvor teksta: dubrova�kidnevnik.rtl.hr
Priop�io i pps-prilog kreirao: Josip Jo�a Vrbani�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanci:

Schweizer Eisenbahn-Revue donosi �lanak
Bewegung im kroatischen Güterverkehr


Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Tragom Gutmannovih pruga


Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Uskotra�na pruga u Baranji


Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Samobor�ek je "ro�en" davnog 16. sije�nja 1901.

Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Pore�anka - Parenzana ili TPC
Trieste-Parenzo-Canfanaro (Trst-Pore�-Kanfanar)

Hrvatske uskotra�ne �eljeznice
Sinjska rera (zvana još i ferata)

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.