Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   

LOBIRANJE ZA ZAKONSKE IZMJENE

Bilješka o 2. Me�unarodnom simpoziju o lobiranju, HYPO EXPO XXIn CENTAR, Slavonska avenija 6, ZAGREB, 2. travnja 2009,  10- 16 sati

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjeluje na me�unarodnim konferencijama, simpozijima i drugim znanstvenim skupovima koji na dnevnom redu imaju pitanja iz djelokruga Odbora.

Organizator 2. Me�unarodnog simpozija o lobiranju bilo je Hrvatsko društvo lobista. Na simpoziju su nastupili vode�i lobisti Hrvatske i regije te drugi stru�njaci s me�unarodnim ugledom u podru�ju lobiranja i javnih poslova.

Iako se �inilo da bi za temu simpozija morali biti zainteresiraniji neki drugi saborski odbori te da Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske na tom simpoziju nema što tra�iti, ve� na I. Panelu na temu Uloga lobista u stranim ulaganjima, bilo je posve jasno da Odbor ne mo�e ignorirati lobiste.

Jedan od sudionika I. panela potanko je prikazao desetomjese�no lobiranje strane radne grupe na izmjeni Zakona o strancima. Uspješnim lobiranjem u nacrt Zakona ubaciti odredbe koje za zainteresirane proizvode �eljene rezultate i ukloniti odredbe koje ra�aju ne�eljenim posljedicama poslodavca strane radne grupe.

Radna grupa koja je lobirala, uo�ila je da dr�avni du�nosnik nema vremena �itati zakone i kojekakve direktive pa su jednostavno za njega napravili gotov proizvod.

Napravili su 3 stupca. Prvi stupac su odredbe Zakona o strancima koje proizvode ne�eljene rezultate u 2. Stupcu. Dr�avnom du�nosniku su jednostavno predlo�ili izmjene odredbi u prvom stupcu koje �e u 3. Stupcu dati �eljene rezultate. On je gotov proizvod prihvatio.

Na hrvatskoj strani nije bilo lobista. Prijedlog Zakona došao je zastupnicima prekasno. Predsjednik Odbora je u ime Odbora iznio prijedlog izmjene va�e�eg zakona da Hrvati sa stranim dr�avljanstvom ili bez dr�avljanstva u Hrvatskoj ne budu stranci u smislu odredbi tog zakona.

Predlagatelj zakona, prijedlog nije prihvatio. Odbio je isti prijedlog Hrvatskog svjetskog kongresa a iz formalnih razloga i amandman Bore Grubiši�a, potpredsjednika Odbora za Hrvate izvan RH.

Jesu li sve odredbe koje su lobisti uspjeli unijeti u Zakon o strancima tako�er u interesu Hrvatske, teško je re�i ali ovaj „case study“ pokazuje da se mo�e o�ekivati u budu�nosti još ja�e anga�iranje lobista za izmjene zakona koje su u interesu onih koji ih pla�aju za usluge. Sigurno �e se jako truditi da u Ustav Republike Hrvatske unesu izmjene u svom interesu.  Vladimir Šeks najavio je izmjene Ustava RH do godišnjih odmora.

Ne bude li se i hrvatsko iseljeništvo aktivno uklju�ilo u javne rasprave o izmjenama Ustava, mogli bi hrvatski dr�avljani koji nemaju prebivalište u RH, ostati bez prava glasa na izborima za Sabor i predsjednika dr�ave. Bude li se bira�ko pravo na op�im izborima vezalo uz prebivalište bez prava glasa ostat �e ne samo Hrvati iz BiH i dijaspore nego i Hrvati koji su ro�eni i odrasli u RH i njihovi potomci koji ne budu imali prijavljeno prebivalište u RH.

Za portal: I. H.

 

 


Untitled Document

 

Kako do�ivjeti stotu
7 savjeta koje bi svatko trebao slijediti
- 19.01. 2012.

Ni za sve zlato (svijeta) ne prodaje se sloboda
- 11.01. 2012.

Hrvatski posrtaji pri iskoraku
- 09.01. 2012.

O Hercegovini za neupu�ene Nehercegovce: Ljubu�ki vs. �iroki i Grude - muke mladog Ljubu�aka
- 11.05. 2010.

Rudi Tomi�: Moram re�i, mediji (ne)promi�ljeno subsumiraju pojmove Osvrt na Slobodne Dalmacije: �to je nama na�a Herceg-Bosna dala?
- 07.06. 2009.

Me�unarodni simpozij na temu Migrantske zajednice u sjevernoj i Ju�noj Americi
- 17.04. 2009.

Lobiranje za zakonske izmjene - Bilje�ka o 2. Me�unarodnom simpoziju o lobiranju 2. travnja 2009.
- 15.04. 2009.

Akademik Vladimir Ibler o sporu sa Slovenijom Popustimo li na moru, izgubit �emo dio Istre
- 25.01. 2009.

Je li ljubav finula?Hrvatska i njeno iseljeni�tvo - Povratak Hrvata iz iseljeni�tva
- 25.01. 2009.

Hrvatska politi�ka kultura: Nove verzije za stare perverzije
- 17.01. 2009.

Odlazak voljene osobe - I kako �ivjeti s osje�ajem gubitka nama nekog tako dragog
- 02.12. 2008.

Prijateljstvo, ljubomora i jal
- 16.11. 2008.

�rtve MUP-ove birokracije
- 16.11. 2008.

U Hrvatskoj "Bejruta" nema i ne�e ga biti
- 31.10. 2008.

Dr. Branimir Molak: Poklonili im ribu za odgodu ulaska u EU
- 13.03. 2008.

Depolitizacija dr�avne uprave na hrvatski na�in ili dr�avnoj upravi po�eljni zombiji
- 12.03. 2008.

Filip �orluki�: Dijalogom prema ekumenizmu
- 07.02. 2008.

Neprijeporna XI. Izborna jedinica?
- 12.11. 2007.

�udna otkri�a B.P.
- 30.10. 2007.

KAKVU OCJENU ZASLU�UJE HRVATSKI SABOR? Ili Tko re�e da se kota� povijesti ne mo�e vratiti unazad?
- 26.10. 2007.

NA RASKRI�JU MIGRACIJSKE POLITIKE EU
- 24.08. 2007.

Kafi� "Pri �tefeku" Veseli diktator
- 22.08. 2007.

Me�unarodni uspjeh predstave ZKM-a "S druge strane"
- 20.07. 2007.

Domovina se voli i jezikom
- 18.07. 2007.

Iseljenici kao ne�eljeni gosti
- 17.07. 2007.

Prona�eni izgubljeni raj
- 02.02. 2007.

Svaki �ovjek mo�e na�i pravi put
- 14.10. 2006.

Upoznajmo Europu preko iseljenika-povratnika !
- 07.10. 2006.

Istina o ulozi iseljenih Hrvata tijekom Domovinskog rata (1991-1995)
- 14.08. 2006.

Iz ameri�ke kr��anske perspektive SMISAO �IVOTA "Propovjednik"
- 10.06. 2006.

Iz ameri�ke kr��anske perspektive - Nesvatljive, ali istinite pojave me�u nama Hrvatima!
- 07.05. 2006.

Reagiranja - Josip Mayer
- 06.05. 2006.

�to ima novoga momentalno u Hrvatskoj?
- 25.04. 2006.

Kako zastupnici Hrvata izvan Domovine u Hrvatskom saboru predstavljaju svoje bira�e?
- 08.01. 2006.

ISTRA�IVANJE �to Hrvati misle jedni o drugima pitanje je i iseljeni�kog FORUMA
- 17.11. 2005.

ARHIVA

 

   
   
 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.